23. Организационна структура по изследването и опазването на района. (Институции)

Основен е Органът на района, който е създаден от конвенцията – 11 част, която е за района. Седалището на тази институция е в Монтегобей, а в зависимост от дейността – има право на регионални центрове в различни части на света, където е има дейности свързани с използването на района. В органа участват всички държави по конвенцията, тази институция има широки правомощия, особено в политически и икономически аспект. Членството е на принципа на суверенното равенство.
Има генерален секретар, избора на съвета е за 4 години. Има секретариат на органа, отговаря за свикване на общото събрание, за работата .персонала на секретариата се назначава от ген.секретар. А той се избира от общото събрание.
Друга институция е Предприятието – подчинено на Органа. Те са в една сграда в Монтегобей.
Предприятието отговаря за добива от дъното, за превоза на материалите, продажбите и постъпленията във Фонда, който пък се разпределя от Органа.

Друга институция – към трибунала по морско право се създава механизъм за юридически контрол на дейности, които се извършват от предприятието.
Камарата по споровете е съставена от съдии от Трибунала, а споровете са свързани само с района.