20. Взаимност и реторсия

Взаимност – предоставяне на субекти от чужда държава на съответни права, като субектите на предоставящата държава ще ползват при случай същите или подобни права.
Видове взаимност
1.Според обема на предоставянето им:
-Материална /стриктна/ взаимност
-Формална
2.Според начина на предоставянето
-Договорна
-Фактическа
Материална – право срещу право – точно такъв кръг права, които, които се предоставят от една държава, се ползват от нейните граждани в друга държава. Чл.38 от Закона за застраховането – чуждо ЗД може да развива дейност у нас, само ако наши застрахователи могат да действат в чуждата държава.
В международноправни източници- Нюйоркската конвенция за признаване на чуждестранни арбитражни решения. Чл.3 – решенията на чуждестр.арбитраж се признават в държава-съдоговорителка при условия на пълна взаимност /ако нейните решения се признават в другата държава/.
Формална – изравняне правата на чуждестранни субекти с правата на местните субекти, които произтичат от местния закон. Държавите предоставят на чужденците национален режим. Няма стриктно определен кръг от права. Чл.26 /2/ К ; чл.1 /2/ от Закона за патентите – чуждестранните заявители ползват права като бълг.граждани, ако има договор с тяхната държава .
Договорна – взаимност, за съществуването на която законите изискват между предоставящата държава и другата държава да има сключен договор със съответния международен договор. Чл.303 /1/ ГПК – изискване за признаване на чуждо съдебно решение - у нас трябва да има международен договор със съответната държава. Може да е материална и формална зависимост – определя се в договора.
Фактическа – не е необходим договор, достатъчна е фактическа констатация на компетентен орган за наличието на взаимност.Чл.1 /2/ от Закона за патентите –ако заявителите не са с националност на държавата, с която е сключен международен договор, получават правата по ЗП, ако Патентното ведомство констатира, че е налице фактическа взаимност, въпреки че няма договор.
Реторсия – налагане на ограничителни мерки по отношение на чужди ФЛ, ЮЛ, ако националната държава на тези субекти е предприела дискриминационни мерки спрямо български ФЛ, ЮЛ в тази държава.
Основанията за реторсия са две:
-Дискриминационни мерки – мерки, които се налагат заради националността на даден субект.
-Задължение от международен договор – т.нар.ембарго.
Правна уредба:
Чл.2 от Закона за чуждестранните инвестиции ; Закон за образуване на еднолично ТД с държавно имущество – по задължение за ембарго.
Реторсията продължава, докато съществува основанието. Ако се продължи има ексцес и другата държава може да ни наложи на нас реторсия.