1. Понятие, предмет и особености на морското право.

Система от принципи и норми, които определя юр.режим на световния океан, статутът на морските пространства и всичко, което е свързано между държавите при използването и опазването на световния океан. Световният океан вкл. всички океани, морета, има някои изключения. Световния океан обхваща по-голямата част от планетата (2/3; 71%). По-голямата част от водните запаси са именно от световния океан, въпреки че е солена вода, то тя се преработва. Във водите на световния океан или около 150 хил. представители на флората и фауната. Световният океан включва всички морета и океани, между които има връзка (проливи, канали).

Режим на ползване на морските пространства – това, което човекът е определил да бъде допустимо като дейности – как се нарочва от правото човешката дейност.
Статутът – обхваща физическите показатели на морета, океани.
Това право се занимава с всичко, което е свързано с тази дейност на човека – в сферата на превоз на стоки по море, транспорт, добив на пол.изкопаеми и т.н. Голяма част от международното право като цяло е свързано с морското право – срещат се големи интереси на държавите. Морското право е самостоятелен клон на международното право – морското право следва общите с принципи на МПП и след това има свои специфики.

Международният законодател прецизира общите принципи на МПП, чрез които се решават конкретни въпроси на Световния океан. Главна роля на морското право е да укрепва, да засилва правопорядъка в световния океан с цел световният океан да бъде използвам разумно, рационално, да се мисли за неговото опазване – въвеждат се единни правила за поведение на държавите в световния океан.

Прогресивното развитие на морското право- подготовка на проекти на международни договори в тази област – договори по неуредени до момента проблеми на взаимоотношенията на държавите в световния океан или пък проблеми, които не са добре уредени.

Кодификацията на морското право – чрез нея се дава по - точна и по-ясна формулировка на съществуващи договори, с което фактически се улеснява взаимоотношенията между държавите.