19. Заобикаляне на закона

Най-често се заобикаля законът в международното морско право. Има държави /Либерия/, където има облекчени правни режими за корабособствениците – разрешават сделки, които другаде са забранени. Така се заобикаля законът.
В Чили е забранен разводът между чилийски граждани. Те отиват в Мексико и се установяват там с постоянно местожителство, след което могат да се разведат по местния закон. В Чили обаче не се признава взетия там развод – не се признава екзекватура.
Видове заобикаляне на закона – да вида.
1.По материалноправен път с материалноправни средства
-удобния флаг в морското право
Предпоставки:
-Обективна – кой е нормално приложимия закон. Изтеглянето на отношението от действието на една национална правна система и подчиняването на действието на друга правна система – порядък, който нормално и естествено не би трябвало да се прилага.
-Субективна – съзнание на страните по това отношение, че те търсят изкуственото му привързване към правната система, която им е удобна.
Последици – ако е заобиколен бълг.закон – чл.26 ЗЗД-нищожност. Ако е заобиколен чуждият закон, българският съд може да привлече и приложи чуждия закон, който е заобиколен.
2.Процесуалноправно заобикаляне на закона – forum chopping.
-Международна подведомственост
Предпоставки:
А/Обективна
-Изтегляне на спорното отношение от националния съд и поставянето под компетентността на друг национален съд, който нормално не би трябвало да гледа този спор.
Между сезирания орган и предмета/страните по спора няма никаква връзка или пък тя е много слаба
Б/ Субективна
Съзнанието на страните /обикновено ищеца/, че търсят изкуствена международна подведомственост за техния иск. Няма връзка между спора и съда.
Санкция
Нормално компетентният съд ще откаже екзекватура, отказ да бъде признато подобно съдебно решение / няма да се признае от съдилищата, чиято компетентност е заобиколена/.
Тези два способа често се използват заедно при установяване съдържанието чуждото право. Forum chopping е трудно откриваем, защото всяко законодателство включва арбитражна клауза – за избор на съд или арбитраж. Има го и в ГПК – чл.9 /3/. Но когато няма връзка между съда и спора, имаме forum chopping.