18. Общественият ред

След като съдът установи съдържанието на чуждото право, той трябва да се приложи. Но може то да е несъвместимо с нашия обществен ред, порядки и др.
Чл.131 /1/ СК – условията за сключване на брак за чужденеца са по неговия правен ред. Ако в Куба брачната дееспособност е 12 г., у нас не е – как да приложим тяхното право у нас.
Не можем да приложим техния закон по съображение за обществен ред. То винаги присъства в механизма на действие на двустранните стълкновителни норми.
Двама гръцки духовници имат сключен брак у нас. Там тези бракове са забранени от определен ранг нагоре. Ние как ще постъпим? Нашето длъжностно лице ще откаже да сключи брака по съображение за обществен ред.
Обществен ред – основни ценности на държавата, на правото и на морала, които са регламентирани с императивни правни норми и които ценности могат да парализират действието на нашата стълкновителна норма, насочена към приложение на чуждо право, ако последиците от приложението накърняват някоя или всички ценности.
Общественият ред не е принцип, а изключение от действието на чуждестранния закон. Чуждестранният закон по принцип се прилага и сега по изключение се отказва неговото приложение, когато засяга основополагащи принципи. Регламентирането на принципи в МЧП – за първи път в Указ за международното корабоплаване –чл.81 /законът е отменен/.
Виенска конвенция за гражд.отговорност за ядрена вреда – чл.12 /1/. Чуждестр.съдебни решения се признават на територията на друга държава-съдоговорителка, доколкото не противоречат на основни норми на правосъдието, на основни начала на обществото.
Общественият ред е бариера, спускаща се пред приложението на чуждестранното право.
-Принципите на К
У нас правна уредба на обществен ред има в: чл.306 ГПК – производство по екзекватура/признаване на чужди съдебни решения у нас. Само нашият съд проверява дали чуждото съдебно решение не съдържа постановки, които противоречат на основни принципи на правото и морала в България.
Чл.142 СК – когато приложението на чуждото право е несъвместимо с основни принципи на правото в България, ще се приложи този Кодекс. Критерий за обществен ред са основните начала в нашата правна система. Уточнява кой нормативен акт ще се приложи /СК/. Тези две хипотези са обществен ред в динамика.
Нашето право има норми по обществен ред: чл.12 СК – брачната възраст е 18 г.
Съображението за обществен ред винаги зависи от конкретния казус – от фактите по него. Общественият ред е едно актуално понятие – прилагаме го в конкретен отрязък от време – от предявяване на иска /сезиране на органа/ до влизане в сила на решението. Възможно е в този отрязък от време да се променят чуждите порядки и да не противоречат вече или пък да се стигне до противоречие.
Обществен ред е строго национално понятие. Няма международен обществен ред, но в ЕС започва да се изработва вече такова понятие.
Функции на обществения ред
1.Позитивна функция
Признаване на право и допускане на поведение у нас, което чуждото право не допуска или го регламентира ограничително – за брак между духовни лица-гръцки граждани/.
2.Негативна – забрана, неприлагане у нас на поведение, което чуждото право позволява /за брак на кубински гражданин/. Този институт много рядко се прилага у нас.