14. Специални формули

1.Lex banderae = Закон на знамето – прилага се във въздухоплаването и международното морско право.Изрична уредба в чл.13 и 14 КТМ.
2.Lex monetae = Закон на валутата, на дълга – прилага се при международните разплащания.
3.Lex venditoris = Закон на продавача или право на държавата на продавача – прилага се в материята на международните продажби и доставки. Формулата е изградена в държавите от СИВ.
4.Lex loci contractus = Закон по местосключването на договора. Прилага се в материята на облигационните отношения с международен елемент. Има изрична уредба в чл.10 /2/ КТМ. Отнася се до формата на договорите и това е формата на Закона на държавата по местосключване.
5.Lex loci celebrationis = Закон по местосключването на брака. Формулата се прилага при брачни и семейни отношения с международен елемент за определяне на условията за действителност на брака ; също унищожаемостта и последиците й . Чл.132, т.2,3 СК.
6.Lex loci registrationis –право на държавата по месторегистрацията на търговско дружество. Прилага се за определяне на правния статус на ЮЛ и неперсонифицирани образувания. Уреден е в чл.282 /1/ ТЗ, а в международните правни източници тази формула се прилага в договорите за взаимно насърчаване на инвестиции.
7.Lex expeditionis = Закон на държавата по местоизпращане на стоката /на изпращача/. Прилага се за определяне правния статус на вещите в движение – рес интранзитум.
8.Lex transportantis = Закон на превозвача. Прилага се относно рес интранзитум.
9.Lex destinationis = Закон на получателя / на държавата по местополучаване на стоката/.
10.Lex loci laboris = Закон по местополагане на труда. Прилага се в трудовите ПО с международен елемент за определяне на цялостния трудовоправен статус на едно лице – работник/служител.
11.Lex delegationis = Закон на изпращащата държава –при трудови отношения с международен елемент, когато работникът е изпратен от фирма на неговата държава.
Областта на извъндоговорните отношения
12.Lex loci delicticomiss = Закон по местоизвършване на деликта.
13.Lex loci damni = Закон по местонастъпване на вредоносния резултат. Прилага се относно т.нар. трансгранична вреда.
14.Lex communis personalis
Общият личен закон. Прилага се относно непозволено увреждане, когато повредата и причинителят на вредата са с една и съща националност. Уредена е в договорите за правна помощ.
15.Lex domicilu debitoris
Закон по местожителство на длъжника. Прилага се, когато не може да се приложи 12, 13 и 14 – меродавно е местожителството на длъжника и в материята на несъстоятелността с международен елемент – когато трябва да се признае чуждо съдебно решение за несъстоятелност – чл.757 ТЗ.
16.Lex loci conditionis – прилага се при неоснователно обогатяване. Това е законът на държавата, която е извършила неправомерното разместване на материални блага.
17.Lex causae – закон, уреждащ отношението по същество. Всяка от формулите /горе/ може да бъде законът по същество. Общо приложение ; конкретното й приложение в материята на търговските договори – чл.606 в ТЗ – дейността им се определя според закона по същество.
18.Lex loci obligationis
Закона по мястото на поемане на задължението. Прилага се в материята на чека, записа на заповед и менителницата, когато самите те са недействителни, но последващо задължение е валидно, т.е. те пораждат ефект.
19.Lex loci solutionis
Закон по местоизпълнение на задължението, по местоплащането. Прилага се в две сфери на МЧП – за определяне валидността на договора за търговско представителство – чл.283 ТЗ и при определяне действителността на чека, записа на заповед и менителницата – чл.564 /1/ ТЗ.
20.Lex loci originis – право на Д по произхода на произведение на науката, изкуството и литературата, респ. търг.ЦК. Прилага се при отношения на авт.право с междун.елемент.Чл.564 и следващите от ТЗ.
Закон по произхода на произведението – чл.99/2/ ЗАПСП или по издаването на ЦК.
21.Lex proximus – право на Д, което е най-тясно свързано с договора, най-близкия до договора закон – чл.606б ТЗ.
Закон на държавата, чието право е най-тясно свързано с договора. Прилага се в материята на търговските договори с международен елемент. За определяне правния статус на търг.договори – чл.606 б ТЗ.
22.Lex concursus
Закон на държавата, където е започнало производството по несъстоятелността. Намира приложение в търг.несъстоятелност с международен елемент – чл.758 ТЗ.
23.Lex voluntatis
Закон избран по автономия на волята на страните. Това е единственото субективна привръзка. Всички други ги определя международен договор /обективно – от правни норми/, а тук се определя субективно – от страните.
Чл.24 от Кодекса за търговското мореплаване, чл. 38 /1/ от Закона за международния търговски арбитраж, чл. 5 от Наредбата за отдаване под наем на граждански въздухоплавателни средства, чл.6 от Виенската конвенция за международна продажба на стоки ; чл.7 от Виенската конвенция за външнотърговски арбитраж