Дипломатическо и консулско право 2021

Лекции по Дипломатическо и консулско право
Съдържание:

1. Дипломация. Понятие, форми и методи.
2. Дипломация, външна политика и Международно право.
3. Възникване и развитие на дипломацията и нейното правно регламентиране.
4. Държавни органи за външни отношения. Видове.
5. Държавни органи за външни отношения на Република България. Правна уредба.
6. Дипломатическо представителство. Видове, структура и функции.
7. Ръководител на представителство. Класове. Привилегии и имунитети.
8. Начало и край на мисията на дипломатическия представител.
9. Персонал на дипломатическото представителство. Видове. Дипломатически корпус.
10. Привилегии и имунитети на дипломатическото представителство.
11. Лични привилегии и имунитети на дипломатическия персонал.
12. Привилегии и имунитети на административно-техническия персонал.
13. Привилегии и имунитети на обслужващия персонал.
14. Членове на семейството на персонала на дипломатическото представителство.
15. Особености на привилегиите и имунитетите, ползвани от международни организации.
16. Привилегии и имунитети на ООН.
17. Привилегии и имунитети на международните длъжностни лица.
18. Привилегии и имунитети на постоянните представителства на държавите при международните организации и техния персонал.
19. Постоянни наблюдатели при международните организации.
20. Специални мисии. Понятие, начало и край на мисията, видове.
21. Привилегии и имунитети на специалните мисии и техния персонал.
22. Делегации на международните срещи и конференции. Обща характеристика. Привилегии и имунитети.
23. Консулско представителство. Възникване, понятие. Консули.
24. Функции на консулските представителства.
25. Видове консулства и консули.
26. Персонал на консулското представителство. Консулски корпус.
27. Начало и край на дейността на членовете на персонала на консулското представителство.
28. Нещатни консулски представители.
29. Привилегии и имунитети на консулското представителство.
30. Лични консулски привилегии и имунитети.
31. Привилегии и имунитети на нещатните консули.


Лекции по Дипломатическо и консулско право (вариант 2)
Съдържание:

1. Общи принципи на международните отношения. Основания за установяването на дипломатически и консулски отношения.
2. Понятие за дипломатическото и консулското право.
3. Източници на дипломатическото и консулското право.
4. Органи за външни отношения.
5. Дипломатическо представителство.
6. Персонал на дипломатическото представителство.
7. Ръководител на дипломатическо представителство.
8. Понятие за привилегии и имунитети.
9. Привилегии и имунитети на дипломатическите представителства.
10. Имунитети и привилегии на персонала на дипломатическите представителства.
11. Дипломатически корпус.
12. Дипломатически протокол.
13. Специални мисии.
14. Консулско представитлество.
15. Видове консулства.
16. Почетен консул.
17. Имунитети и привилегии на консулските представителства.
18. Имунитети и привилегии на персонала на консулското представителство.
19. Международни конференции.
20. Международни организации – създаване и дейност.
21. ООН – създаване, структура и функции.
22. Имунитети и привилегии на ООН.
23. Специализирани организации в системата на ООН.
24. Имунитети и привилегии в рамките на специализираните организации при ООН.
25. Представителства на държавите към международните организации.