9. Правен статут на общинските служители.

Общинската администрация обхваща кмета на общината, зам. – кметовете, секретаря на общината, както и специализираните изпълнителни органи с техните началници и останалия персонал, предвиден в структурата на общинската администрация. Самата структура на общинската администрация се утвърждава от Общинският съвет по предложение на кмета на общината. Служителите в общинската администрация, съгласно предвидените длъжности в Единния Класификатор на Длъжностите в Администрацията (ЕКДА), имат статут на държавни служители.
Общинската администрация има предназначението да осъществява изпълнителните функции на местното самоуправление, да насочва, организира, координира и контролира дейността в сферата на социалното управление и други обществени дейности от местно значение. Тя се оглавява от кмета на общината, той е неин работодател, той назначава зам. – кметовете и секретаря на общината, а служителите в администрацията на кметствата и съответно районите – там, където ги има, се назначават съответно от кмета на кметството, респективно от кмета на района.
Цялостната организация на дейността на общинската администрация се ръководи и контролира от секретаря на общината. Той отговаря и за условията за работа на служителите на общината, за организационно-техническото обслужване на службите, организира деловодството и общинския архив, отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация и административното обслужване на населението, извършва и други дейности от административен характер.
Общинската администрация не само като управленска дейност, но и като структурна категория, е съсредоточена главно в специализираните органи на общината, формирани по различни сфери и отрасли на обществената дейност – финанси, общинска собственост, образование, здравеопазване, жилищно настаняване и др.