9. Привилегии и имунитети на дипломатическите представителства.

На дипломатическото представителство за изпълнение на неговите функции се предоставят и се ползват привилегии и имунитети в съответствие на нормите на международното право.
Неприкосновеността на помещенията на дипломатическото представителство е най-важното условие, което трябва да му се гарантира срещу влизането на властите на приемащата държава в неговите помещения без съгласието на ръководителя на представителството. Терминът “помещения на представителството” включва сгради и части от сгради, използвани от представителството, считани за територия на изпращащата държава.
От своя страна властите на приемащата държава са длъжни да осигуряват външната охрана на дипломатическото представителство. Вътрешната охрана то осигурява само, като този въпрос не е кодифициран и се урежда в съответствие с обичайните норми на международното право, тъй като е сравнително ново явление в дипломатическата практика.
Наред с недвижимото имущество с неприкосновеност се ползват превозните средства на дипломатическото представителство и на техните сътрудници. За дипломатически превозни средства се приемат всички транспортни средства, които принадлежат, взети са под наем или са предоставени за постоянно ползване на дипломатическите предстватилества, на техните сътрудници и на семействата им. Съгласното международното право не се прави разграничение между превозни средства, принадлежащи на дипломатическото представителство, и превозните средства, принадлежащи на неговите сътрудници, като се приема, че са дипломатически превозни средства.
Неприкосновеността на дипломатическите превозни включва освобождаване от обиск, реквизиция, запор и изпълнителни действия от съответните органи на приемащата държава.
Неприкосновеност на архивите, документите, официалната кореспонденция и пощата на дипломатическото представителство. Съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961г. те са неприкосновени по всяко време и независимо от местонахождението си.
Със свобода на връзките и движението по смисъла на Виенската конвенция от 1961г. приемащата държава трябва да разрешава и да покровителства свободата на представителството за всякакви официални цели. Тази свобода включва връзка на представителството със своето представителство и другите дипломатически и консулски представителства, независимо къде се намират, с всички подходящи средства, включително и дипломатически куриери, закодирани телеграфи и шифрограми. Свободата на движение следва да се гарантира за изпълнение на представителството на неговите функции на територията на приемащата държава.
Помещенията на представителството се ползват с данъчен имунитет, т.е. те се освобождават от държавни, райони и общински данъци и такси, освен тези, които са възнаграждение за конкретен вид обслужване.
Дипламатическото представителство и неговия ръководител имат право на ползване на знамето и герба на изпращащата държава в помещенията и върху транспортните средства.
Освен това дипломатическите представителства имат юрисдикционен – наказателен, граждански и административен имунитет, данъчен имунитет и митнически привилегии.