8. Правен статут на областния управител.

Правният статут на областният управител е уреден в Закона за Администрацията. Съгласно чл. 29 от ЗА, областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната държавна политика.
Областният управител се назначава с решение на Министерски съвет, а неговите заместници се назначават с решение на министър-председателя. Дейността на областният управител, освен от неговите заместници, се подпомага и от областна администрация, служителите в която имат статута на държавни служители и се назначават от областният управител.
Най-общо правомощията на областният управител могат да бъдат обособени в 3 основни групи:
1) Правомощия, свързани с провеждането на държавната политика в областта и контрол за законосъобразното изпълнение на актовете на Министерски съвет, Президента, а също и законосъобразността на актовете на местните органи. Към тази група се включват още и правомощията на областният управител при осъществяване на поземлената реформа и налагането на административни наказания във връзка със специалните случаи на установяване на административни нарушения, предвидени в законодателството;
2) Втората група правомощия са свързани са с организацията и ръководството на защитата на населението при бедствия и аварии;
3) Възложените му правомощия във връзка с опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта, като във връзка с това може да утвърждава актове за държавна собственост на недвижими имоти; управлява държавната собственост чрез отдаване под наем, разпореждане с държавни имоти и др.
При изпълнение на функциите си и в рамките на предоставените му правомощия, областният управител издава ненормативни административни актове – заповеди и решения. Актовете на областният управител подлежат на съдебен контрол пред съответния регионален административен съд по реда на АПК.
Упражнявайки контрол за законност върху актовете на Общинските съвети на територията на областта, областният управител може да спира незаконосъобразните решения на Общинските съвети и в едномесечен срок следва да отнесе спора по компетентност пред съответния регионален административен съд.
В качеството си на по-горестоящ административен орган на кметовете на общините в територията на областта, в системата на държавния административен апарат, той може да отменя както незаконосъобразните, така и неправилните (нецелесъобразните) техни актове по реда на АПК в рамките на упражнявания от него спрямо по-долустоящите му органи административен контрол.