8. Назначаване на съдебна експертиза в наказателното производство.

Правна регламентация:Назначаването на съд. екс-за в наказателното производство е регламентирано в чл.144-154 от НПК /чл.157-161 от ГПК/, Наредба № 237, съд.медицински, съд.психиатрични и съд. психологически Е.
Цел на процедурата:Когато са необходими специални знания из областта на науката, изкуството или техниката за изясняване на някои обстоятелства по делото, органът на до съдебното производство назначава екс-те въз основа на чл.144 ал.1 от НПК. Тя е един от способите за събиране и проверка на доказателствата в НПК.
Особени случаи:Страните по делото, съдът, прокуратурата, и органите на предварителното разследване могат да възлагат извършването на СМЕ-зи, СПЕ-зи и съд. психологични консултации, които се извършват от специалисти, отговарящи на изискванията за експерти. Тези експертизи /консултации/ не са задължителни за органите на предварителното производство и той не е длъжен да ги приобщава към другите доказателствени материали. Те служат за ориентация, за подпомагане на страните в изграждане на техните защитни или обвинителни тези.
Назначаване на Е:Органът на досъдебното производство / или съда/ изготвя постановление / а съда определение / за назначаване на Е,което съдържа основанията за извършване на Е.То съдържа: основанията за извършването на Е, обектът и задачите на Е,материалите представени на експертите , трите имена на експерта, образованието, научната степен, звание и длъжност на експерта или наименование на учреждението, в което трябва да се извърши Е,срока за предоставяне на заключението: чл.145 ал.1 от НПК.
Случаи в които Е е задължителна: когато съществува съмнение за:1.Причина за смъртта; 2. Характера на телесната повреда; 3.Вменяемостта на обвиняемия или заподозрения; 4.Способността на обвиняемия или на заподозрения с оглед на неговото физическо и психическо състояние правилно да възприема фактите, които могат да имат важно значение за делото и да дава достоверни обяснения за тях;5.Способността на свидетеля с оглед на неговото физическо и психическо състояние правилно да възприема факти, които имат значение по делото, и да дава достоверни показания за тях чл.144 ал.2 от НПК.
Начин на връчване на Е:Следователят /съдът/, който е назначил Е, призовава експертите, проверява тяхната самоличност, специалност и компетентност, отношенията им с обвиняемия, заподозрения и пострадалия, както и наличността за основания за отвод /чл.151 ал.1 от НПК/.
Постановлението /или определението/ за назначаване на Е се връчва на експерта, след което му се разясняват правата и задълженията, както и отговорността, която носи, ако откаже да даде заключение или даде невярно заключение /чл.151 ал.2 от НПК/
Лицата на които се възлага Е са само специалисти в дадена област от съответното учреждение или организация /чл.147 ал.1 от НПК/. Към следствените отдели има на разположение списък на експерти от различни области на науката, изкуството и техниката.
Лицата, които не могат да бъдат експерти са: по чл.29 и чл.148 НПК.Органът на досъдебното производство не може да назначава за експерти лице, което е участвало в състава на съда, постановил присъдата, което е извършило разследване по делото, което е било прокурор по делото, което е било обвиняем, настойник или попечител на обвиняемия, защитник или повереник по делото, което е било или може да встъпи в наказателното производство като частен обвинител, частен тъжител, граждански ищец, граждански ответник, което е съпруг или близък роднина на друг член от състава на съда, което поради други обстоятелства може да се счита, че е предубедено или заинтересовано пряко или косвено от изхода на делото, или свидетел по делото.
-Лице което се намира в служебна или в друга зависимост с обвиняемия , частния тъжител,, гражданския ищец, ответник или са техни повереници.
-лице което е извършило ревизията, чийто материали са послужили като основание за започване на разследването;
-лице, което не притежава необходимата професионална правоспособност чл.148 ал.1 т.5 от НПК;
Експертът е длъжен да направи сам отвод пред органа, който го е назначил, когато са налице горепосочените основания чл.148 ал.2 от НПК или от заинтересованите лица ал.3.
Подготовка – в рамките на своята компетентност и самостоятелност следователят или дознателят определят характера на необходимите специални знания, които зависят от обстоятелствата по делото; вида на Е–еднородна или комплексна,еднолична или колективна;задачите на Е;избора на експерт;срока; запазване на обекта на Е и сравнителния материал.
Задължения на експерта чл.149 НПК – да се яви пред съответния орган, когато бъде призован и да даде заключение по въпросите на Е.Той може да откаже това само ако поставените му въпроси излизат извън рамките на неговата компетентност, както и когато материалите, с които разполага, не са достатъчни, за да си състави обосновано мнение.Експертът се наказва с глоба до 200 лв., когато не се е явил или откаже да даде заключение без уважителни причини.
Права на експерта чл.150 НПК – да се запознае с материалите по делото, които се отнасят до въпросите на експертизата, да изисква допълнителни материали, да участва при извършване на отделни следствени действия, да иска отменянето на актовете, които са в противоречие с неговото заключение, да получи възнаграждение за неговия труд, както и за разходите, които е направил чл.150 ал.1 от НПК;
Когато експертите са повече от един те имат право да се съвещават, преди да дадат заключението. Възможно е при единодушие един от тях да изложи заключението пред съответния орган, а когато са на различно мнение, всеки от тях дава отделно заключение чл.150, ал.2 от НПК;
Експертно заключението(чл.152НПК) на експерта е писмено в което посочва името си и на какво основание е извършил Е;къде е извършил Е;задачата която е поставена;материалите,които е използвал; изследванията които е извършили с какви научни и технически средства;резултатите които са получени; изводите на експерта и подпис на експерта.
Заключението на експерта не е задължително за следователя, но когато той не е съгласен с него е длъжен да се мотивира чл.154 НПК.Следователят проверява налице ли е съответствие между поставените задачи и представеното заключение , спазени ли са разпоредбите на НПК при назначаване и извършване на Е.Когато заключението на експерта не е достатъчно пълно и ясно, органът на досъдебното производство назначава допълнителна Е,която има за задача само да допълни установеното с първоначалната Е,там където са допуснати непълноти и неточности.В случай, че заключението на експерта не е обосновано и възникне съмнение за неговата правилност следва да се назначи повторна Е,тя е дубъл на първоначалната Е чл.153 НПК.