8. Контролът върху състоянието на околната среда.

Основната дейност е възложена на министерство на околната среда и водите.
Контролът е предварителен, текущ и последващ. Извършва се от органите на министерството – регионалните инспекции.
Предварителният контрол – преценка чрез ЕС и ОВОС
Текущият контрол – рутинния. Важно при текущия конрол да се обръща внимание от и на гражданите. Осъществява се чрез проверки на контролните органи по места /замерване на место например и т.н./.
Последващ – чрез т.нар. предписания, когато е установено нарушение на предписанията на закона, като може да се реализира административно-наказателна отговорност, а в някои случаи е предвидена и наказателна отговороност.