7. Правен статут на кмета.

Кметът е орган на изпълнителната власт в общината и същевременно орган на общинското самоуправление. Характерното за всички кметове, на територията на общината, заедно с подпомагащите ги администрации е, че те формират групата на органите на местната администрация (МА). Специфичното за органите на местната администрация е тяхното двойствено подчинение и контрол. От една страна контрол върху дейността им осъществява органът на местно самоуправление в общината, какъвто е Общинският съвет. От друга страна предвид, че органите на местната администрация са част от цялостния административен апарат на държавата, контрол върху дейността им осъществява областният управител, в качеството му на техен по-горестоящ административен орган в системата на държавния административен апарат.
Различните видове кметове се избират пряко от избирателите по мажоритарната система с 4-годишен мандат. За кмет може да бъде избрано лице с най-малко средно образование. По време на мандата си кметът не може да участва в ръководни органи на политически партии или техни структури, както и да развива търговска дейност по смисъла на ТЗ. Правомощията на кметовете възникват от деня на полагане на клетва и се прекратяват с изтичането на мандата, освен ако не бъдат прекратени предсрочно по реда и условията, предвидени в чл. 42 от ЗМСМА.
Кметът е орган с обща компетентност, чийто правомощия са примерно изброени в чл. 44 от ЗМСМА. При упражняване на своята компетентност кметът съчетава качествата на орган на местната администрация в общината, както и административен орган на държавата, на който могат да се възлагат функции от централните държавни органи. От тази гледна точка функциите на кмета могат да се гругпират в 2 основни групи – публичноправни и частноправни.

Публичноправните от своя страна биват 3 подгрупи:
1) Организационни правомощия на кмета, свързани с ръководството и координацията на цялата изпълнителна дейност в общината;
2) Контролни правомощия на кмета – даващи му право да контролира дейността на кметовете на райони и кметства, кметски наместници, кметове на населени места; върху изпълнението на решенията на Общинския съвет;
3) Възможността на кмета в качеството си на изпълнителен орган да налага административни наказания при констатирани административни нарушения, свързани с неизпълнение на решение на Общинския съвет.

Частноправните функции на кмета произтичат от участието на общината като ЮЛ в гражданския оборот и са уредени в ЗМСМА и Закона за Общинската Собственост (ЗОС). Те са свързани с възможността да управлява и да се разпорежда с общинската собственост, като я отчуждава, обременява с вещни тежести, отдава я под наем и др.
Дейността на кмета на общината се контролира от Общинският съвет чрез неговите правомощия да отменя онези актове на кмета на общината, с които той е иззел правомощия на Общинския съвет (чл. 45, ал. 1 от ЗМСМА). От своя страна кметът може да възразява срещу решенията на Общинския съвет при условия и ред, определени в чл. 45 (3) и (4) от ЗМСМА.