7. Екологична оценка /ЕО/ и Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Глава VІ от ЗООС.
За първи път за ОВОС 69г. в САЩ е приет Закон за екологичната политика, в който се говори за екологична експертиза. До това се стига под въздействието на неправителствени организации и гражданското общество. След това такива, т.е. тази екологична експертиза е включена в Канада, Франция, а сега в почти всички държави.
За първи път у нас се говори за екологична експертиза в приетата през 1987г. наредба. Въз основа на тази наредба е спряно изграждането на деревацията Джерман – Скакавица.
Специалната глава за ОВОС е приета със ЗООС от 1991г. и се правят две приложения към самия закон – за обекти имащи презгранични въздействия и ....
Според действащото право сега е ЕО и ОВОС /няма разделение на екологичната оценка според Декларацията от Рио, поради което и приетото разделение в нашето законодателство е неправилно/
Тази оценка може да се възложи на наши или чужди експерти. Изискването към експерта е да няма личен интерес. Експертите дават заключението въз основа на което министърът или директорът на РИООС издава разрешение.
ОВОС се извършва на инвестиционни предложения – строителство, дейност, предприятие, дейност в предприятие. Тук се изготвя доклад от самия инвеститора. След изготвяне на доклада, той се внася или в министерството или в регионалната испекция, като последното се определя според вида на обекта. В месечен срок от обявяване на доклада се дава право на безплатен достъп до този доклад, като може де се изрази становище по същия. Решение се взема от министъра или от съответния директор на регионална инспекция. Решението се оформя със заподев на министъра или директора, като може да се върне за дообработка, както и може да се постанови отказ, който подлежи на обжалване.