6. Правен статут на общинския съветник.

Общинския съветник е ФЛ, член на Общинския съвет. За такъв може да бъде избран гражданин на ЕС, пълнолетен, който няма друго гражданство (извън ЕС), не е лишен от избирателни права и е с адресна регистрация в съответната община.
Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагането на клетва и се прекратяват с изтичането на мандата на Общинския съвет. Освен тази хипотеза, предсрочно прекратяване на правомощията на общинския съветник са изрично предвидени и изчерпателно изброени в чл. 30 (4) от ЗМСМА. Решението за предсрочно прекратяване на мандата на общинския съветник се взема от Общинският съвет, като това решение подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на АПК.
Правомощията на общинския съветник са изрично упоменати в ЗМСМА. Най-общо те са свързани с правото му да участва в заседанията на съвета, да предлага разглеждането на различни въпроси, да отправя питания към кмета и общинската администрация по въпроси, свързани тяхната дейност, да бъде избиран и да избира в постоянните и временни комисии, като няма право на глас само в случаите, когато се взимат решения, отнасящи се лично до него или негови близки. По време на мандата си общинския съветник е в служебен отпуск и трудовото му правоотношение не може да бъде прекратено. По време на мандата си той няма право да участва в ръководството на търговски дружества с общинско участие.