6. Възможности на съдебната експертиза за ограничаване на правонарушенията.

В областта на съдебната експертиза про¬филактиката има място и в гражданското съдопроизводство, защото идеята е да не се допускат правонарушения въобще, включително и в гражданските правоотношения. Така например в действащия сега НПК, влязъл в сила от 29 април 2006 г. единствено на края в чл. 1, ал. 2 е посочено декларативно, че НПК съдейства за предотвратяване на престъпленията. Никъде по-нататък обаче тази идея на законодателя това да е задължение на вещото лице.Що се касае до съдебните експерти, тяхната дейност трябва да бъде подчинена не и единствено да докажат извър¬шеното престъпление, а успоредно с това да съдействат да не се до¬пускат в бъдеще правонарушения. Като се изхо¬ди от това, че органът назначил експертизата, е този който възлага зада¬чата на вещите лица, която може да я разширява и стеснява, да се насоч¬ва експерта вкл. и към предприемане на мерки за разкриване на криминогенните фактори, показва необходимостта от законодателно уреждане на този въпрос. Не може институцията, която играе важна роля в наказателно-процесуалното съдопроизводство да не се ангажира с една от основните функции на профилактиката - превенцията, още повече, че възможностите й в тази насока са безспорни.И в издадените подзаконови актове обаче рядко се срещат задъл¬жения за съдебните експерти в тази насока.
В чл. 9 от Наредба № 23 за съдебномедицинските, съдебнопси-хиатричните и съдебнопсихологичните експертизи само е загатнато, че при констатиране на слабости в здравните заведения, установени във връзка с извършване на експертна дейност, главните експерти (???) уведомяват Министерството на здравеопазването. Колкото и периферни да са тези задачи, все пак съставителите са вменили нещо, относимо към профилактичната, респективно превантивната дейност.
За съжаление в останалите наредби изобщо не е акцентирано върху тези изключително важни въпроси. А след като не произтичат такива задължения, каквито са записани за следователите и прокуро¬рите, наивно е да се разчита на самоинициатива за извършване на такава дейност.
Всичко това показва, че е необходимо в новоприетите законови и подзаконови актове да се впише, че съдебните експерти са задължени да осъществяват и дейност в областта на профилактиката, респективно в нейната превенция.