6. Правото на информация за състоянието на околната среда.

Оснвоно нещо в проблематика за околната среда е информацията. За пръв път се заговори за това, че хората трябва да получават информация в по-развитите държави.
До приемането на ЗООС информацията по отношение на околната среда е държавна тайна.
Общия принцип чл. 41 от Конституцията.
Правна урадба – глава ІІ от ЗООС. Разделение на информация – предварителна информация, обработена информация, специално-обработена информация, т.е. по конкретно искане. Тази информация се събира от Министерство на околната среда и водите, която информация трябва де се дава по разбираем начин. Принципа е че всеки има право на информация. Предвиден е отказ за предоставяне на информация – направено е така, че отказът се прави по преценка на чиновник. Предвиден е частичен отказ. Информацията следа да се предоставя в определен срок. Отказът подлежи на обжалване.