5. Общински съвет – конституиране, вътрешна организация, компетентност.

Общинския съвет е орган на местното самоуправление в общината. Състои се от съветници, които се избират пряко от избирателите в общината, по ред и условия, определени в ЗМСМА и ЗМИ, с 4-годишен мандат. Общинския съвет е представителен орган, тъй като чрез избора на съветници се учредява представителство на избирателите. Броят на общинските съветници се определя в съответствие с броя на населението на общината – пропорционално, при условия, определени в чл. 19 ЗМСМА.
От своя състав общинските съветници избират председател на съвета с тайно гласуване и обикновено абсолютно мнозинство. Председателят има процесуални и представителни правомощия. Той свиква и ръководи заседанията на Общинския съвет и комисиите към него, подпомага общинските съветници и представлява Общинския съвет пред трети лица. За дейността си председателят получава възнаграждение, определено от Общинския съвет (обикновено 100% или някакъв друг % от кметската заплата).
Общинският съвет е орган с обща компетентност. Неговите правомощия са изрично, макар и неизчерпателно изброени в чл. 21 от ЗМСМА, като те могат да бъдат разширявани от други закони, но не могат да бъдат стеснявани. Дейността си Общинския съвет осъществява въз основа на правилник, който се изработва и приема от самия Общински съвет. Общинския съвет е сесийно заседаващ орган, който се свиква на заседание не по-малко от 6 пъти годишно по инициатива на: 1. Неговия председател; 2. На областният управител; 3. На 1/3 от общинските съветници или; 4. На 1/5 от избирателите.
Първото заседание на Общинския съвет се свиква от областният управител. На него съветниците полагат клетва и избират председател на съвета. Заседанията на Общинския съвет са публични и са редовни ако на тях присъстват повече от половината от общия брой на съветниците. Заседанията са публични, освен ако Общинския съвет не реши друго. Решенията се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство, освен ако законът не предвижда друго. За всяко заседание се води протокол, като съветниците имат право в 7-дневен срок от деня на заседанието да прегледат протокола и да поискат поправки в него. При спор въпросът се решава от Общинския съвет на следващото му заседание.
При осъществяване на своята дейност, Общинският съвет издава административни по своя характер актове, които по съдържанието си могат да бъдат нормативни (наредби, правилници, инструкции) и ненормативни (решения). След приемането им, актовете на Общинския съвет в 7-дневен срок се изпращат на областният управител и на кмета на общината, които могат да ги оспорват по законоустановения ред по смисъла на чл. 45 (3) от ЗМСМА и съответно чл. 32 от Закона за администрацията.
Дейността на Общинския съвет се подпомага от създадени от самия него постоянни и временни комисии, съставени от общински съветници. Комисиите подпомагат Общинския съвет, като проучват, обсъждат и внасят предложения на заседанията на Общинския съвет по въпроси от местно значение. Предложенията на комисията имат само препоръчителен характер. Дейността на Общинския съвет се подпомага от общинската администрация, като средствата за неговата издръжка се предвиждат ежегодно в общинския бюджет.