5. Законът за опазване на околната среда – основни цели и принципи.

До 1991г. осн. действащи закони от 63г. и 73г. През 91г. от ВНС е приет ЗООС – определящ рамката на политиката в тази област. Характерно за този закон /съгласуван с държави имащи отношение към тази проблематика/ - 19 изменения и допълнения до 2002г., през която година е приет нов ЗООС.
Сега действащия закон се състои от 11 глави, както следва:
Мониторинг – наблюдение, информация и контрол върху околната среда /глава осма/
Наказателната отговорност в НК, не в ЗООС.
Урежда общ.отношения свързани с опазването на околната среда, управлението на факторите, които биха довели до изменение в околната среда. Цели в закона са определени най-вече опазването на човешкото здраве, т.е. преодоляване на риска за човешкото здраве; друга цел – издавене на разрешителни; записано в закона е ОВОС, но той е принцип.
Принцип на закона е устойчиво развитие /не е правилно според доц Божанов – правилно е концепция, която може да се каже че е нещо като институ, т.е. една концепция съдържа няколко принципа/.
Заложен е принципа на превенцията.
Друг принцип – съхраняване на екосистемите, подобряване качеството на околната среда и интегриране проблемите на опазването и развитието.