4. Видове съдебни експертизи.

Основни видове СЕ( класифицират се по различни начини и критерии):
--в зависимост от използваните специални знания се делят на :-съд.криминалистични ,-съд.медицински,
-съд.психиатрични,-съд.счетоводни,-съд.физикохимични,-съд.технически(авто-технически,строителнотехнически,пожарно-технически, съд. биологични и др.)
--от гледна точка на решаваните въпроси: -идентификационни Е,-Е за определяне на груповата принадлежност
--в зависимост от броя на експертите: -еднолични,-колективни Е
--от гледна точка на характера и обема на използваните знания: -еднородни, -комплексни Е
В наказателното производство най-чести са :съд.криминалистичните,съд.медицинските, съд.авто-технически и др.
В гражданското съдопроизводство: съд.счетоводни,съд.криминалистични Е на документи.
Правни особености на отделните видове Е:
Криминалистичните Е се назначават както в наказателното така и в гражданското и до-съдебно производство,за изясняване на конкретни въпроси,които са възникнали в процеса на съдебно и до-съдебно производство.Отличават се от останалите Е по това ,че се използват знания от областта на трасологията,изследване на документи.На второ място те се използват с помощта на доразвити методики в процеса на изследване.Чрез тези Е се решават някои от следните задачи: за идентифициране на извършителя на престъплението или на лицето,което следва да носи гражданска отговорност.Чрез тях се определя груповата отговорност за установяване на обстоятелствата около делото,при анализ на различни видове документи и парични знаци и др.Към тях се отнасят:
1/трасологическата Е(наука за следите)-общо 14 вида-следи от ръце,от МПС и т.н
2/съд.балистична Е(наука за оръжието)
3/Е на документи-19 самостоятелни Е,разделени на две големи групи-почеркови и Е за техническо изследване на документи.
4/Е за идентификация ня човека по външни признаци(т.нар. фото-портретна Е)
5/Е по идентификация на човека по гласа(т.нар.фоноскопска Е)
6/одорологична Е(наука за мириса)
Съдебно-медицинска Е-развитието им е свързано с появата и развитието на съд.медицина.За пръв път наименованието се появява през 690г.Още при Юстиниан в Римското законодателство се появяват разпоредби за ролята на съд.лекар,като е даден приоритет на тази Е пред свидетелските показания.В кодексите на редица страни е включена съд.медицинската Е.Приема се,че през 19 век тя е ..... съд.производство на България.В Юридическия факултет тя се чете редовно от 1894г.
Съгласно чл.117,ал.2/НПК тази Е е задължителна за установяване причините за смърт и характера на телесната повреда.Назначава се още при убийства,при бракоразводни дела,при установяване на трудоспособността.Обект на изследване са както живи лица,така и трупове и части от тях.И според обекта съд.медицинската Е бива:
-на живи лица за установяване характера на телесната повреда,половото състояние на освидетелстваното лице,възрастта ,родителски произход или при т.нар.престорени заболявания.
-на трупове,за да се установи налице ли е насилствена смърт,за идентифициране трупове на новородени,на части от трупове.
-съд.медицинска Е по писмени данни.Чрез нея се цели да се установи характера на телесната повреда,причините за смъртта и др.
-съд.медицинска Е на веществени доказателства от човешки произход(кръв,косми, слюнка,сперма и др.)
Съдебно-счетоводна и финансово-икономическа Е.Назначава се за изясняване на обстоятелства по делото,когато са необходими специални знания в областта на икономическата дейност.В сравнение с другите видове Е,тя се отличава с ведомствено ръководство и контрол( в методическо отношение) от М на финансите.Налице е централизиран ведомствен подход на основание чл.5,Наредба №1461.Назначаването на експертите ставаше със заповед на министъра на финансите,а сега на правосъдието.
Физико-химически Е.Тази Е намира приложение в България непосредствено след Освобождението през 1880г.Свързана с доказване,наличие и изключване на отравяне.Обект на изследване са различните вещества и техните компоненти,храни, лепила,отрови и др.Пред тази Е се поставят задачи: да се установи количествения и качествения състав на съответния обект,груповата принадлежност на привлечения под отговорност,установяване наличието на отрови в продукти,части от човешки труп и др.За целта се използват физическите и физико-химическите методи и средства.В зависимост от обектите тези Е се разделят на:
-за изследване на метални сплави и изделия.Назначават се при автомобилни и самолетни катастрофи,за изследване на неизвестни вещества,при палежи.
-за изследване на бои и лакове.Извършват се при разследване на престъпления при автомобилния транспорт,кражба и др.
-за изследване на текстилни влакна и материали.При разследване на убийства, изнасилвания,кражби и др.
-за изследване на следи от почви.При убийства,кражби и др.
-за изследване на нефтопродукти и смазочни материали.При палежи и престъпления по транспорта.
-за изследване на стъкла
-за изследване на лекарствени средства.При разследване на убийства чрез отравяне,самоубийства
-за изследване на наркотични и психотропни вещества и др.
Съдебно-технически Е.Те са разнородни по характер,но имат една обща задача- установяване на техническите причини при определени обстоятелства,имащи значение за делото.Диапазонът на тези Е е широк.Чрез тях се цели да се установят не само техническите причини,но и да се решат някои от следните въпроси-определяне на техническото състояние на машините,съоръженията и тяхната годност за извършване на .... работа.Установяване на времето на възникване на дефекти и др.Към този вид СЕ се отнасят пожаро-техн.Е и агро-техн.Е.
Съдебно биологична Е.Обикновено обект на изследване са веществените доказателства от биологичен произход.Използват се специфични средства като се решават въпроси свързани с определяне вида и груповата принадлежност на изследвания обект.В зависимост от обекта на изследване Е биват:
-за изследване на кръв-на слюнка- на косми-за изследване на сперма-секрети от нос,урина и др.човешки отделения,-на хранителни продукти от биологичен произход.
В съдебно-следствената практика се срещат Е като:съд.ветеринарна,съд-екологична, съд.психологична Е.