3. Държавна политика в областта на околната среда.

Понастоящем не е възможно да се регламентират общ.отношения в тази област без да има държавна политика в тази насока. В по-модерния свят няма държава, която де не провежда целенасочена политика в тази област. В Европа – приема се стратегически документ, който се определя целите в тази насока. Преди промяната разработени такива, но общ характер. През 1991г. представители на Световната банка предлагат да се приема някакъв документ в тази насока. Със съдействието на Световната банка и две амер. агенции /Американската агенция за международно развитие и Агенцията за опазване на околната среда/ – помагат да се ръзработи такъв документ. В края на 1998г. – нач. на 1999г. е приет Национална стратегия за опезване на околната среда. Сега се подготвя нова стратегия до 2013г. ЕС – от 1992г. Програма към понататъшното прилагане концепцията за устойчиво развитие от 1993г.-2000г. /пета програма към устойчиво развитие/.
По силата на ЗООС трябва да се внася доклад за опазване на околната среда, който се разработва от Министерство на околната среда и водите, удобрява се от МС и се внася в НС за одобрение. Първият доклад е приет 1997г., публикуван 1998г.
Препоръка от Хелзинги 1994г. – Европейска среда- здраве, в която се препоръчва всяка европейска държава да приема национален документ вече конкретизирайки това което е постигнато на европейско равнище. Национална програма околна среда – здраве, приета през 1999г.
Основни неща определящи държавната политика.