28. Международноправна уредба на въпросите за екологичната информация, общественото участие при вземането на решения и достъпа до правосъдие.

Участието на обществено-стта при вземане на решения дава възможност да се осигу-ри прозрачност в действията и работата на държавните органи.
-При сключване на междуна-родни договори-всички дър-жави са длъжни да осигурят информация на населението, не се изисква за какаво е нужна информацията всеки гражданин има това право.
-Населението има право да взема отношение и да участ-ва в изготвянето на праграми, планове с екологични проб-леми, както и за тяхното ре-шаване.
-Достъпът до правосъдие и въвеждането на граници за нормалнто му осъществяване е от важно значение. С меж-дународно правен акт се въвежда задължението на държавите да предвидят своето законодателство и процедурите при разглеждането на искания.
1.Достъпът до правосъдие е улеснен
2.Производтвото е безплатно и вески може да обжалва акт или решение пред съд или друг независим орган създаден със закон.
3. Държвата да подпомага обществото
4. Производството да бъде ускорено.