27. Проблеми свързани с климатичните промени.

-Климатът е естествена среда и условие за живот на земята.
Освен природните процеси които портичат в природата и отделните човешки дейнос-ти свързани с отделяне на замърсители в природата могат да повлияят отрицател-но в/у норамалното климати-чно състояние на планетата.
Всички тези неща могат да доведат до затопляне на кли-мата , а може и да предиз-вика парников ефект.
-През 1989 е свикана Меж-дународна конференция по проблемите на оклоната сре-да и разработен проект на Конвенция за изменението на климата –приета и подписана през 1992г в Рио де Жанейро. С нея се определят 3 основни задачи-Стабилизиране на климата, Предпиемане на мерки за избягване на климатичните промени и Финансиране на мерки за предотврятяване на промени в климата.
-От проведените няколко конференции по климатични-те промени , като най-успе-шна се счита Проведената в
Киото-Япония през 1997г. на която е обсъден Протокл към рамковата конвенция по климтичните промени. В Протокла са предвидени ограничения за изхвърлянето на вещества кито са вредни като азотни окиси, серни окиси, метан и др.
-България е приела Нацио-нален план за действие по изменението на климата-в нея са посочени основни приоритети в развитето на страната, като се спазва изискването за опазване на околната среда. За контрал на действията и по изпъленине-нето на плана е създадена Междуведомствена комисия по климатичните промени, към Миннистерство на околната среда и водите.