26. Защита на озоновия слой.

-Научните изследвания дока-зват че има нарушение на озоновата покривка на пла-нетата, и образуването на т.н. озонви дупки. Тава може да доведе до увреждане на човешкото здраве и околната среда. Всичко това е достатъчно да се предпиемат международни мерки за ограничаване на човешките дейности, водещи до разрушаване на озоновия слой.
-1985 във Виена е приета Винеска Конвенция за защи-та на озновия слой, като се казва че намаляването на озоновия слой би довело до пагубни последици за окл-ната среда и човешкото здра-ве. Това и предопределя и задължението на държавите да предпиемат мерки за огра-ничаване на човешките дейности които застрашават озоновия слой, и постепенно да се доведе до стабилизира-нето му.
- През 1987г. в Монреал е подписан и Протокл за веществата които разруша-ват озоновия слой, който допълва изискванията на Конвенцията. В него се фиксират точно кои вещества са с вредни последици за озновия слой, тяхното производство постепенно трябва да намалява, за да предотврати неговото разрушаване.