25. Международни договорености за опазване на морската среда от замърсяване.

Има се предвид договори, сключени в района на Балканите, р.Дунав, Черно море
също разстпространена форма, взаимни интереси на гранични държави. У нас първо е поставен въпроса за Черно море. Още през 60-те години се поставя въпроса за сключване на договор, който би бил прецидент, но договор не е сключен. В края на 87г. е възобновена идеята за сключване на договор. Първоначално договорите са между Румъния, Съветския съюз и България /сега гранични държави са Русия, Грузия, Украйна, Румъния, България и Турция/. една на по-късен етап, когото проекта е готов се вкюлчва и Турция, като предлагат да се използва Конвенцията за Средеземно море. Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване и влиза в сила през 92г. Органи – Конференция на страните, Комисия за прилагане на Конвенцията, постоянен действащ орган в Истамбул – Секретариат. Конвенцията – за коя екватория се прилага, какви забрани се установяват, какви форми на сътрудничество, определени компетенции на Конференцията на страните по Конвенцията. Към Конвенцията има едно Приложение където са опеделени веществата, по отношение на които има абсолютна забрана за изхвърлянето им в Черно море. Има още три протокола. Един от тях е за т.нар. “дъмпинг” – забрана за потапяне на морското дъно на определени вещества – сив списък, черен списък и бял списък. Третият протокол е за предотвратяване на замърсяването от корабоплаване в Черно море. Изрично е предвидено, че могат да се приемат протоколи към Конвенцията и да бъде изменяна тя. През 2004г. е приет друг - протокол към конвенция за опазване на биологичните ресурси.
Друга регионална договореност е за р.Дунав. за пръв път е повдигнат въпроса за подписване на договор през 90г. През 94г.- Конвенция за сътрудничеството и опазването на водите на р. Дунав. Конвенцията е подписана в София. Основно в нея е – всички държави трябва да направят инвентаризация на производствата по бреговета на реката и съответно да се обсъди в рамките на конференциите и да се предприемат конкретни мерки за намаляване изхвърляне на отпадъците от тях във водите на реката; инвентаризацията да бъде предружена с програма; да се изработят общи норми и стандарти за допустимостта на замърсяване на р. Дунав. Предвидено е и разработка и прилагане на механизми за обезщетяване от замърсяване. Органи – Конференция на страните, Комисия, Секретарият със седалище Виена.
Проект от края на 80-те години за сключване на договор за защите на балканите – животнски видове, дивата фауна и др. Проекта е готов 92г., но поради събитията в Югославия. Договорът е трябвало да обхваща Балканите, трите морета.
Морска среда. Първите договорености това са проблеми свързани с опазване на морето, констатирано е че то не може се самопричиства. Първият договор от 54г. Конвенция за предотвратяване на моретата от нефт, сключена в Лондон.
68г. тежка катастрофа в ЛаМанша с танкер – изтича 118 хил.тона нефт. В резултат на това се свиква конференция в Брюксел – Конвенция за право на намеса /всяка държава може да се намеси ако има опасност с танкер/ и другата Конвенция за гражданската отговорност при щети от замърсяване с нефт /обективна отговорност, всеки кораб има банкова гаранция – сертификат/. 71г. създаден фонд, който допълва Конвенцията за гражданската отговорност. Допълни протоколи засягащи вече не само нефта, но и други опасни вещества, т.е. разширен е обхвата на Конвенцията. Конвенция за опазване замърсяването от кораби /73г./ към нея протокол от 88г. Протокол Марпол – допълва за танкерите допълнително изискване, т.нар. “двойно дъно”, по-малки цистерни и как да бъдат разположени те.
Конвенцията по морски право – доста разпоредби относно опазване на морската среда.