25. Представителства на държавите към международните организации.

Постоянните представителства на държавите към международни организации са институт, който е получил своето широко развитие след създаването на ООН. Понастоящем съществуват и представителства към специализираните организации при ООН, а също така и към някои регионални международни организации.
Постоянните представителства при международните организации са орган на външни отношения на държавата, които са подобни на дипломатическите представителства задгранични органи, но представляват изпращащата държава пред международните организации от универсален характер, а не пред приемаща държава. Държави-членки на съответна международна организация могат да учредят постоянни представителства след предварително съобщаване от страна на международната организация на държавата, на чиято територия е тяхното седалище. Нечленуващите държави в съответната международна организация могат да учредят само постоянни мисии на наблюдатели към нея. И в двата случая е необходимо учредяването да се допуска от правилата на съответната организация.
Международният статут, вкл. и привилегиите и имунитетите на представителството и неговите сътрудници, е уреден изчерпателно във Виенската конвенция за постоянно представителство на държавите при международните организации от универсален характер от 1975г. Функциите на представителството според Виенската конвенция са: осигуряване на представителство на изпращащата държава при организацията; поддържане на връзка между двете; водене на преговори с организацията и в нейните рамки; изясняване на осъществяваната в организацията дейност и съобщаването й на правителството на изпращащата държава; осигуряване участие на изпращащата държава в дейността на организацията; защита интересите на изпращащата държава по отношение на организацията; съдействие за осъществяване на целите и принципите на организацията.
Постоянните представителства имат почти същите привилегии и имунитети, както и дипломатическите представителства, като: неприкосновеност на помещенията, неприкосновеност на архивите по всяко време и независимо от тяхното местонахождение, неприкосновеност на кореспонденцията, освобождаване от данъци, такси и мита. Привилегиите и имунитетите могат да бъдат конкретизирани и в отделни договори, сключени между международната организация и държавата, на чиято територия е разположено седалището на организацията.
Съставът на представителствата включва ръководител на представителството, членове на дипломатическия, административно-техническия и обслужващия персонал.
Редът за назначаване на ръководителя на представителството се различава от реда за назначаване на ръководителя на дипломатическото представителство. Спецификата се състои в това, че изпращащата държава назначава ръководителя на предтавителството, след което довежда неговото име до знанието на организацията, която от своя страна информира приемащата държава. изпращащата държава може да акредитира едно и също лице в качеството на ръководител на представителствата на две или повече международни организации. Старшинството на ръководителите на представителствата се определя по азбучен ред на държавите, участващи в организацията. Функциите на ръководителя се прекратяват след уведомяване на организацията за тяхното прекратяване, ако представителството се отзовава окончателно или временно.
За назнамаване на членовете на персонала, тяхната длъжност, звание и старшинство, както и за тяхното пристигане и окончателно заминаване или за всякакви други промени, изпращащата държава уведомява организацията. По отношение на пристигането и окончателното заминаване трябва да се прави предварително, предвид задължението на организацията да уведомява приемащата държава.
Предоставените лични привилегии и имунитети на сътрудниците на постоянните представителства по същество са дипломатически. Те се ползват с неприкосновеност на личността, служебните книжа и документи, свобода на връзките, право на коуриери и шифър, даничен имунитет и др. За разлика от дипломатите обаче Виенската конвенция от 1075г. не предвижда имунитет на личната резиденция и пълен съдебен имунитет на сътрудниците на постоянните представителства.