24. Приемане на експертизата. Фактическо и процесуално значение.

Означава приобщаване към материалите по делото и отнасяне на заключение към обвинителните или оправдателни доказателства.Процесуалното приемане на ЕЗ преминава през два стадия-подготвителен и приемане по същество.
Първият е свързан със снемане на самоличността на експерта и предупреждаването му за нак.отговорност,която носи за даване на невярно или заинтересувано становище,както и прочитане на заключението на експерта(чл.280,ал.1/НПК и чл.160,ал.1/ГПК).След това се открива процедура за разпит на експерта,която показва,че той задължително трябва да присъства на съд.заседание.Становищата са различни по този въпрос.ВС е приел следното становище по конкретно дело—“вещи лица не се призовават за съд.заседание,ако съдът намери,че не е нужно,но ако съдът е счел,че явяването е необходимо,тогава съдът е длъжен да призове и разпита експерта в съд.заседание”.Това становище на ВС е неприемливо,тъй като то противоречи на принципа за непосредственост и състезателност съгласно разпоредбите на НПК.На основание чл.160/ГПК присъствието на експерта в съд.заседание е задължително. Заключението се представя поне 5 дни преди заседанието.Просрочването е процесуална пречка за откриване на процеса,респективно за приемане на заключението.
Втория е след получаване на ЕЗ компетентни органи го предявяват на заинтересованите лица,а органите на досъдебното и съдебното производство оценяват ЕЗ по същество.Предявяването на ЕЗ осигурява правото на защита на обвиняемия,дава му възможност да прецени необходимо ли е да иска допълнителна или повторна Е.Проверката на ЕЗ е свързана с установяване спазени ли са разпоредбите на НПК и ГПК във връзка с назначаването,подготовката и извършването на Е.В случая проверката трябва да установи дали Е е извършена от назначеното от органите на до-съдебното и съдебното производство лице,притежава ли необходимата компетентност в съответната област,спазени ли са разпоредбите на чл.124,ал.1/НПК за проверяване самоличността на експертите,специалността и компетентността в отношенията им с обвиняемия,заподозрения и пострадалия и налице ли са основанията за отвод на експерта.Връчено ли е решението за назначаване на Е,разяснени ли са правата и задълженията на експерта,както и отговорността,която носи ако откаже да даде заключение или да даде невярно такова.Представеното заключение съответства ли на Е,извършена ли е Е при необходимите условия,напр.балистичната Е извършена ли е в лаборатория.Е извършена ли е при най-пълно използване на представения сравнителен материал,подписано ли е заключението от експерта съгласно изискванията на чл.125,ал.2/НПК и чл.157,ал.1/ГПК.,Колективната или комплексната Е подписана ли е от всички участвали в Е експерти.
Органите на производството са суверенни при оценка на ЕЗ.
Чл.154,ал.1/НПК-заключението не е задължително за съда,но когато те не го приемат са длъжни да се мотивират.Аналогичен е чл.157,ал3/ГПК.Съдът не е длъжен да възприема заключението на експерта,а го свързва с другите доказателства по делото.Това налага да се спазват някои основни правила:оценка не съвкупно,а не изолирано събраните доказателства в процеса.Независимост от изводите на Е и приетите аргументи,както и когато е необходимо провеждане на някои следствени действия,за да се установи обективната истина в процеса,като разпита на лицата положили подпис на Е.Оценката трябва да се извърши при вътрешно убеждение на съда.При нея трябва да се установи фактическата и логическата връзка на изводите и обстоятелствата отразени в обстоятелствената част на ЕЗ.Характера и ефикасността на използваните методи и средства,степента на техническите средства,използвани ли са количествени методи и в каква степен,какъв е техния дял при формиране на изводите,каква е научната и логическата обоснованост на заключението,каква е връзката на фото-снимките с ЕЗ,какво е съответствието между означените върху фото-снимките признаци на обекта на Е и изводите в ЕЗ.
От проверката и оценката следват различни изводи:
1/пълно приемане на ЕЗ
2/частично,напр.само по отношение на категоричните изводи
3/несъгласие с ЕЗ.