24. Имунитети и привилегии в рамките на специализираните организации при ООН.

Специализираните организации при ООН се ползват със същите привилегии и имунитети като ООН съгласно Конвенцията за привилегиите и имунитетите на специализираните организации от 1947г. С други думи те са контретизирани в двустранни договори, сключени от всяка една организация с държавата, на чиято територия е разположено седалището й.
На Специализираните организации при ООН са предоставени пълен обем от привилегии на сграда, помещения, архиви, кореспонденция, на движимо и недвижимо имущество.
Длъжностните лица не се акредитират към приемащата държава, а са представители на своята държава в организацията. По отношение на привилегиите и имунитетите следва да се подчертае, че те имат функционален характер. Само генералният секретар и неговите заместници притежават пълен обем от привилегии и имунитети. По същество те са ограничени в сравнение с предоставените на дипломатите.