23. Двустранни договорености на България в областта на околната среда.

Сключването на двустранни споразумения /договори/ по проблемите на околната среда е твърде често срещана практика в международните отношения. Чрез тях договарящите се страни се стремят да решават въпроси от взаимен интерес, например съхраняването на природни дадености, предотвратяване на замърсяване на водни течения и пр.
Началото на установяването на двустранно сътрудничество, което, макар и косвено засяга и екологични проблеми, е положено на 9 юли 1964г., когато в Атина се подписва спогодба за сътрудничество при използването на водите на реките, които протичат през територията България и Гърция. Става дума за презграничните водни течения Марица, Арда, Места и Струма. В тази спогодба има известни наченки на “екологично отношение” спрямо състоянието на водите на тези реки. Предвиденото в споразумението сътрудничество се отнася до обмяната на информация, провеждането на работни срещи, строежа на съоръжения за съвместно ползване по течението на реките и полагането на общи усилия да не се причиняват каквито и да било съществени вреди от разполагането на тези съоръжения.
На 12 юли 1972г. /разширено сътрудничество с Гърция/ в София е подписана друга спогодба между двете държави, с която се създава българо-гръцка комисия за сътрудничество в областта на електроенергията и използването на водите на реките, протичащи през тяхната територия. Основната цел на това споразумение е чрез този постоянно действащ съвместен орган да се вземат оперативни решения по предвидените в него въпроси, да се упражнява контрол по прилагането на спогодба от 1964г. и да се формулират предложения до двете правителства за разширяване на съответното сътрудничество.
В подписаният в София на 7 октомври 1991г. Договор за приятелство, добросъседство, сътрудничество и сигурност между България и Гърция има включен текст, свързан с намерението на договарящите страни да предприемат специални мерки за предотвратяване на каквото и да било замърсяване на реките, “протичащи през територията и на двете страни”.
През 1995г. в София се подписва Спогодба за използване на водите на река Места като двете държави се задължават да обменят информация за състоянието на водите на реката, да предприемат общи мерки за подобряване на нейното качество и да извършват общ мониториг. По силата на спогодба се създава и постоянна българо-гръцка комисия по водно стопанство.
Екологичните проблеми между България и Румъния заемат съществено място в техните взаимоотношения. През 80-те години на миналия век има не малко случаи на значително презгранично замърсяване на околната среда /най-вече на въздуха/ в населените места по протежение на общата граница между двете държави по поречието на р. Дунав. Утежнената екологична обстановка предизвиква открито изразено недоволство от страна на населението в пограничните градове. Всъщност и това е поводът да се престъпи към разработването на двустранно споразумение за опазване на околната среда. То е подготвено и съгласувано между двете държави, като впоследствие е подписано в София през 1991г. Конвенция между правителството на РБългария и правителството на Румъния за сътрудничество в областта на опазване на околната среда. България и Румъния се ангажират да предприемат съвместни мерки за предотвратяване на презграничното замърсяване /най-вече от химически и металургични заводи/ и да синхронизират своите действия с цел намаляване на риска от евентуални аварии в атомни централи. По силата на чл. 12 от Конвенцията е създадена междуправителствена комисия за опазване на околната среда. Съгласно утвърдения й статут от двете правителства, всяка една от страните има по един упълномощен представител /пълномощник/. Задачата на комисията е да предлага взаимни мерки и действия, които да се осъществяват на територията на двете страни, с цел предотвратяване, намаляване и контрол на презграничното замърсяване. Тази конвенция не е обнародвана в ДВ.
След чернобилската авария от 1986г. наред с постигнатите многостранни договорености относно мирното използване на ядрена енергия, са сключени и поредица двустранни спогодби в тази област. България подписва двустранни споразумения с Гърция, Турция, САЩ, Германия, Аржентина и др. Целта е на двустранна основа да се уеднаквят критериите и изискванията за гарантиране на безопасната експлоатация на ядрените реактори. С подчертан интерес за България е постигната двустранна договореност с Румъния в областта на мирното използване на атомната енергия. На 28 май 1997г. е подписано Споразумение между правителството на Румъния и това на България за спешно уведомяване за ядрено призшествие и обмен на информация за ядрените съоръжения. Главната цел на споразумението е да се координират действията и предприеманите мерки от кемпетентните национални органи за осигуряване на безопасната експлоатация на българската АЕЦ в Козлудуй и на Румънската АЕЦ в Черна вода. При произшествия в някои от тях, което може да създаде опасност от презгранично радиоактивно замърсяване, страната по споразумението, където е възникнал инцидента, е длъжна по възможно най-бързия начин да уведоми другата страна за случая и да и представи цялата налична информация, така че страната, която би могла да бъде засегната от евентуално замърсяване да предприеме адекватни мерки за опазване на околната среда и човешкото здраве. Двете правителства определят за отговарящи по приложението на споразумението, съответно румънската национална комисия за контрол на ядрени дейности и българската агенция за ядрено регулиране.
България има и редица двустранни спогодби от общ характер с държави като Гърция, Словашката република, Сърбия и Черна гора, Русия, Германия, Дания и САЩ. Като пример за така договореност в областта на околната среда може да бъде посочен Споразумението между правителството на РБългария и правителството на Кралство Дания за сътрудничество в областта на опазване на околната среда. Чрез него двете страни, отчитайки значението и необходимостта от прилагане на концепцията за устойчиво развитие си поставят за цел да съдействат за намаляване на презграничното замърсяване. Като основни сфери на сътрудничество в него са определени проблемите, свързани с предотвратяване на замърсяването на въздуха, управлението на водите и отпадъците, съхраняването на природата и природните забележителности, създаването на условия за въвеждане на подходящи форми на възпитание и обучение по екологични проблеми. Двете страни поемат задължението съвместно да работят за подобряване и усъвършенстване на правните, институционални и икономически аспекти на управлението на околната среда.
България има над 20 и повече двустранни договори, наречени още спогодби.