23. Специализирани организации в системата на ООН.

Специализираните организации при ООН са междуправителствени универсални организации, създадени за укрепване на многостранните отношения. Те са самостоятелни международни организации, свързани с договор с ООН, при условие че отговарят на определени изисквания. Съгласно Устава на ООН това са международните организации, създадени чрез самостоятелни междуправителствени споразумения /самостоятелно, несвързан с учредителния акт на ООН/, притежващи широк обем от международни правомощия в определена област, които сключват договор съгласно Устава на ООН. Международните организации, поставени по този начин във взаимоотношения с ООН, се наричат специализирани организации при ООН. Договорите се сключват от името на ИКОСОС и се утвърждават от ОС на ООН, като са всъщност правната основа, уреждаща сътрудничеството между специализираните организации и ООН.
Структурата на специализираните организации се отличава от тази на ООН. Те имат: висши органи – общо събрание, в което участват всички държави-членки на периодични сесии; изпълнителен орган – изборен, ръководи работата на организацията между сесиите на висшия орган; административен орган – постоянно действащ секретариат, изпълняващ административно-технически функции. Служителите му са международни длъжностни лица, назначавани от гражданите на държавите-членки и се ръководят от генерален секретар /избиран от висшия орган за определен период/; спомагателни органи – комисии и комитети, необходими за подпомагане изпълнението на основните задачи на организацията.
В рамките на специализираните организации се разработват и приемат от висшите им органи конвенции и препоръки в специализираните от тях области. Конвенциите обикновено се приемат с квалифицирано мнозинство от 2/3, а препоръките – с обикновено мнозинство.
Системата от специализираните организации при ООН може да се раздели на следните групи:
- икономически: Организация на обединените нации за промишлено развитие /ЮНИДО/.
- финансови: Международната банка за възстановяване и развитие /МБВР/; Международен валутен фонд /МВФ/; Международна асоциация за развитие /МАР/; Международна финансова корпорация /МФК/.
- селско стопанство: Организация на ООН по прехрана и земеделие /ФАО/, Международен фонд за селскостопанско развитие;
- транспорт и връзки: Организация за международна гражданска авиация /ИКАО/, Международна морска организация /ИМО/, Световен пощенски съюз /СПС/, Международен съюз за даклекосъобщения /МСД/.
- метеорология: Световна метеорологична организация /СМО/.
- социални: Международна организация на труда /МОТ/, Световна здравна организация /СЗО/.
- културно-хуманитерни: Организация на ООН за образование, наука и култура /ЮНИДО/, Световна организация за интелектуална собственост /ОМПИ/.