22. Имунитети и привилегии на ООН.

За ефективното осъществяване на функциите на ООН на организацията са предоставени определен обем от привилегии и имунитети. В този смисъл са и разпоредбите на чл. 104 и 105 от Устава на ООН, предвиждащи, че организацията и нейните длъжностни лица се ползват с привилегии и имунитети, необходими за независимото изпълнение на техните функции и уставни цели. ОС на ООН доразвива тези разпоредби и през 1946г. приема Конвенция за привилегиите и имунитетите на ООН, в която привилегиите и имунитетите на ООН и на нейните длъжностни лица се конкретизират. Още по-конкретно тези въпроси са уредени в сключения договор между ООН и САЩ, уреждащ статута на организацията и нейните длъжностни лица, а в сключения договор между ООН и Швейцария се урежда правния статус на Европейския център на ООН в Женева.
На ООН са предоставени пълен обем от привилегии на сграда, помещения, архиви, кореспонденция, на движимо и недвижимо имущество.
Длъжностните лица не се акредитират към приемащата държава, а са представители на своята държава в организацията. По отношение на привилегиите и имунитетите следва да се подчертае, че те имат функционален характер. Само генералният секретар и неговите заместници притежават пълен обем от привилегии и имунитети. Генералният секретар е оправомощен да определя длъжностните лица, които ще се ползват с привилегиите и имунитетите съгласно раздел 18, ал. 5 от Конвенцията за привилегиите и имунитетите. По същество те са ограничени в сравнение с предоставените на дипломатите. Съгласно договора между САЩ и ООН приемащата държава е длъжна да не препятства влизането или излизането на територията на ООН на длъжностните лица, представителите на държавите или други официални лица, както и да им издава входни визи. Експертите на ООН, командировани от ООН, се ползват с пълен обем от дипломатически привилегии и имунитети.