1. Понятие, предмет, метод и система на науката съдебни експертизи.

1.1. Съдебната експертиза РБ-я:Тя заема важно място за разкриване на обективната истина в гражданския и наказателния процес. Известно е, че непосредствено след освобождението на България от турско робство се осъзнава необходимостта от нея, поради което тя става едни от способите за подпомагане на компетентните органи в решаване nа правните казуси.Оттогава до днес настъпилите изменения в разви¬тието на социалните процеси обуславят нейното усъвършенстване. Това обаче се дължи и на бурния ръст на частните науки, на постоянно повишаващите се изисквания към съдебната експертиза от страна на компетентните органи при решаване на конкретни въпроси на практи¬ката.
Многостранни и многообразни са извършваните днес съдебни експертизи. Все повече се разширява тяхната видова принадлежност, С подчертана тенденция да се увеличава делът им в дейността на прокурорско-следствените и съдебните органи. Естествено е обособя¬ването на съдебните експертизи в самостоятелна учебна дисциплина, която е безспорно необходима не само за бъдещите юристи, обучаващи се вече в многото функциониращи юридически факултети, но и за спе¬циалистите, работещи в съдебната система. Не на последно място е необходимо да се посочи, че видовото им разнообразие изисква да се получава своевременна информация за нововъведените експертизи и звената, в които се извършват2, с оглед при доказана необходимост те да се назначават при водените процеси.
1.2.Предмет. Необходимо е да се прави разлика между предмета на учебната дисциплина за съдебните експертизи и предмета на съдебната експер¬тиза с практическа насоченост. Предметът на учебния курс по съ¬дебни експертизи обхваща изследване на съдебната експертиза като способ за събиране и проверка на доказателства, исторически пред¬поставки за нейното възникване и развитие, организация на съдебната експертиза, действия по подготовката и извършването на експертизата, същност и оценка на експертното заключение, както и специфични особености на отделните видове експертизи от гледна точка на техния Обект, предмет и методи на провеждане.Предметът на съдебната експертиза в практиката се определя ОТ задачите, които се поставят на експерта.
Обект на съдебната експертиза могат да бъдат материални обекти и процеси.Обект на съдебната експертиза е конкретно об¬стоятелство, обуславящо назначаването на експертиза за изясняването му от оправомощен орган, притежаващ специални знания в конкретна област на научното знание. Обектът е винаги конкретен.
Извод, че предмет на съ¬дебната експертиза са фактите и обстоятелствата, които обуславят воденето на наказателния или гражданския процеси с цел компе¬тентният орган да разкрие в пълнота обективната истина.
1.3. Методи.Под метод обикновено се разбира "начин за постигане на определена цел, за теоретично изследване, за практическо прилагане на нещо в производствената, учебно-възпитателната и друга работа"както и "начин, подход за откриване и възприемане на научни познания и истини или работа", "начин за теоретично изследване на природните явления и обществения живот".
Общите методи,които се използват от други науки. Това са анализът и синтезът, индукцията и дедукцията, хипотезата, аналогията, обобщенията и абстракцията
Специфичните методи/Собствените методи/.Те не са предмет на изучаване в общата част на съдебната експертиза, тъй като влизат в предмета на особената част.
Частните методи на познание обикновено се отнасят: наб¬людението, изменението и изчислението, описанието, сравнението и експеримента.
1.4.Система. Изучаването й е свързано с класифициране на проблемите в два самостоятелни раздела: обща и особена част.
В общата част се изучават основните въпроси на съдебната ек¬спертиза - предмет, метод, система, организация на съдебната експер¬тиза в Република България, изградена върху нормативната й основа, мястото й в наказателния и гражданския процес, нейната роля в осъ¬ществяваната превантивна дейност, назначаването и възлагането на съдебната експертиза, процесуалният статут на съдебния експерт, под¬готовката за извършване на експертизата и накрая заключението на съдебния експерт като последен, заключителен етап от многостранната по същество научна дейност.
В особената част се изучават проблемите на отделните видове съдебни експертизи, обусловени от видовата принадлежност на тях¬ната насоченост, а именно: съдебните кримнпалистически експер¬тизи, в които са включени извършваните досега 15 вида такива съдебни експертизи; съдебната химическа и физикохимическа експертиза с посочване на петте основни видове съдебни експертизи; съдебно¬медицинските експертизи на живи лица, трупове, при идентификация наличността, на телесни повреди; съдебната експертиза за установя¬ване на родителски произход, пола и половите проявления и поло¬вите престъпления, както и съдебномедицинската експертиза по следствени материали и съдебни дела, съдържащи данни от медицинско естество.
Съдебнобиологичните експертизи са свързани с изследване на кръв, сперма, секрети и косми за идентификация на извършителя, на някои хранителни продукти, иззети като веществени доказателства, както и съдебнобиологичната експертиза на почви, съдебната бота¬ническа и зоологическа експертиза.
Предвид важността им в особената част на учебната дисциплина "Съдебни експертизи" е отделено самостоятелно място на съдебната психиатрична и съдебната психологична експертиза.В нея се изучават още проблемите на съдебно-счетоводната, финансово-икономическата експертиза и експертизата за оценка на вещи, услуги и недвижими имоти, на съдебната стокова експер¬тиза, на автотехническата, пожаротехническата, строително-техническата и агро-техническата експертиза; съдебната еколо¬гична, ветеринарно-медицинската и социологическата експертиза.
Разбира се, бурният ръст на частните науки обуславя извърш¬ването и на други видове съдебни експертизи, което е безспорен успех на науката в борбата за разкриване на обективната истина във всеки процес. Основателно се очаква видът и броят им да нараства.