19. Подготовка за извършване на съдебна експертиза.

1.Правни проблеми.
Подготовката за извършване на всяка съдебна експертиза има изключително важно значение за успешното решаване на поста¬вените задачи от органите на досъдебното и съдебното производство в гражданския или в наказателния процес.Това означава, че в много случаи тази извънпроцесуална дейност се подценява неоснователно.Тя, както е известно, стои в основата на решаването на конкретни за¬дачи, от страна на експерта.
1.1.В ГПК са решени фрагментарно и неиздържано,след като се посочва основанието за назначаване на вещите лица (експерти) законодателят се е задоволил да посочи само състава (броя) на експертите в една колективна или комплексна експертиза,какво трябва да съдържа определението за назначаване на съдебната експертиза, ограниченията за назначаване на съдебните експерти, основанието за отводите на съдебните експерти и др. и всичко завършва дотук.
1.2.Сравнително новият НПК отделяше подобаващо се и далеч по-изчерпателно и прецизно нормиране па въпросите на съдебната експертиза. още в чл.136 от НПК се посочва, че доказателствата се събират и проверяват чрез разпит, експертиза, оглед, претърсване, изземване, следствен експе¬римент и разпознаване на лица и предмети.Твърде изчерпателни са законоустановени въпросите за задължителната съдебна експер¬тиза, за съдържанието на акта за назначаване на експертизата и особено въпроса за вземане на образци за сравнително изследване,което е свързано с подготовката за извършването й.
1.3.Извод:Етапът на подготовката трябва да се слее със самото извършване на експертизата и чак тогава да се установи, че направеното е недостатъчно или че не е в състояние да отговори задоволително на поставените му въпроси.Всичко това показва, че е нужно наличие все пак на някакъв акт, който да регулира този изключително важен процес при извършване на съдебната експертиза(закон или подзаконов акт). Като се има предвид, че всяка експертиза се отличава с индивидуалност и неповторимост, това налага да се нормират етапите на подготовката на съдебната експертиза.Всъщност предметът й обуславя и предприемането на съответни действия, свързани с нейната подготовка.Наложително е оправомощените органи да приемат наредба, инструкция или друг подзаконов акт. Добре би било такъв "инструктивен" подзаконов акт да се свързва и с видовете съдебни експертизи с оглед отчитане на специфичните им особености или издаване на отделни актове, тъй като универсализмът тук е почти изключен.
2.Практически изисквания.
2.1.Начина на изземване – особено при криминалистическите и съдебнобиологичните.Преди да започне подготовката за извършване на една съдебна експертиза, изключително важно значение има начина на изземване,съхраняване,опаковане и транспорти¬ране на веществените доказателства.Той всъщност е предпоставка за успешно решаване на поставените въпроси от компетентните органи.За съжаление много често съдебният експерт не може да въздейства върху тези процеси.
2.2.С веществените доказателства съдебният експерт получава и постановлението или определението,с което е назначен да извърши експертизата.На този етап той следва да провери отговарят ли на изиск¬ванията изпратените му материали във вид,годен да реши поставената му задача.Ако се констатира, че са допуснати някои нарушения, при възможност следва да се изиска те да бъдат отстранени.В противен случай още на този етап се вижда,че успехът на експертизата ще бъде съмнителен.
2.3. В подготовката по извършване на експертизата се включва и проучване на протоколите за извършените предварителни дейст¬вия - разпит, оглед, изземване, претърсване и др.Правомощията на съдебния експерт, визирани в чл. 150 от НПК в рамките на само по въпросите на експертизата.В подготвителният етап,ако се налага,експертът може да изиска и допълнителни материали с оглед задоволително решаване на поставената задача.Това налага съдебният експерт да изиска от оправомощените органи да му изпратят допълнителни материали за изготвяне на перфектно заключение по извършената съдебна експертиза. На основание чл. 150 от НГЖ в правомощията на експерта влиза и участието му при извършване на отделни следствени действия,като не трябва да злоупотребява с тях.
2.4.Избора на методика от Е.В подготовката за извършване на експертиза важен е избора на методика от Е Прилагането на съответната методика е и тест за научност в работата на експерта.При всички случаи обаче съдебният експерт трябва да прилага методи,които запазват веществе¬ните доказателства от структурни разрушения.
2.5.Подготовката за извършване на съдебната експертиза налага да се проучат след това нормативните актове, относими към конкретния случай на експертизата.Това са законовите, подзаконовите нитове и онези,които се създават в съответното предприятие,учреждение или организация,т.е. вътрешните правилници, наредби и др.Като се изходи от предмета на експертизата и поставените задачи, подготовката за извършване на съдебната експертиза изисква експертът да проучи действащите нормативни актове, да установи дали не са вече обезсилени, или са прекратили действието си, дали деянието не е покрито с давност, дали въпросният акт е отменен изрично или мълчаливо.
2.6. Подготовката за извършване на съдебната експертиза изисква задълбочено проучване на необходимостта от назначаване на друг вид експертиза.Още в този предварителен етап след проучване на предмета и задачите, които компетентният орган е поставил на съдеб¬ния експерт, той следва да прецени дали възложената му експертиза няма да се окаже безпредметна,ако се установи,че основанието за назначаването й променя изводите и оценките, до които се достига.Първоначалното запознаване с предмета и задачите на експертизата има важно значение,защото те обуславят поредността на извършваните експертизи като експертът трябва да прецени каква трябва да бъде поредността им.