18. Възлагане на общински поръчки.

Правната уредба на този въпрос се съдържа в Закона за обществените поръчки (ЗОП). В чл.3 от ЗОП са изчерпателно изброени обектите на обществената поръчка. Най- общо те могат да бъдат групирани в 3 основни групи: 1)- обществени поръчни (ОП) за строителство; 2)- ОП за доставки; 3)- ОП за предоставяне на услуги. Изрично от приложното поле на закона са изключени ОП: 1)- свързани с отбраната и сигурността на страната, които са предмет на държавна тайна; 2)- предвидени в международни споразумения, които се възлагат по определена в самите споразумения процедура; 3)- възлагани по специална процедура на определена международна организация; 4)- при които изпълнителят се явява и възложител. Съгласно закона възложиел на ОП е КО. Кандидат за изпълнител по договор за ОП може да бъде всяко българско и чуждестранно ФЛ или ЮЛ, както и техни обединения. Съществено изискване е изпълнителят да бъде регистриран като търговец по смисъла на ТЗ. Законът е предвидил и конкретни ограничения за кандидат- изпълнителя на ОП- той не трябва да е обявен в несъстоятелност или да е съден за банкрут или да се намира в ликвидация, или да има парични задължения към държавата, да не е лишен от право да упражнява търговска дейност и други, изрично посочени в чл.24 от ЗОП. Липсата на тези обстоятелства се удостоверяват с документи от съответните компетентни органи или с декларация от страна на кандидата. Поръчката се възлага след провеждане на конкурс, търг или пряко договаряне с кандидатите, като се сключва договор между възложителя и спечелилия. Договорът за ОП е формален и възмезден. Процедурата по възлагане на ОП се извършва на базата на установени от закона принципи: 1)- е гарантиране на публичност и прозрачност на процедурата; 2)- принцип е свободна и честна конкуренция; 3)- осигуряване на равни възможности за участие на всички кандидати; и 4)- гарантиране опазването на търговската тайна на кандидатите и техните предложения. С оглед гарантирането на тези принципи, ЗОП предвижда няколко задължителни действия : 1)- публикуване в ДВ до 31 Януари на всяка каледнарна година информация за планираните ОП през годината от възложителя. Това публикуване обаче не ограничава възложителя за допълнително провеждане на процедурата по възлагане. Възложителят има право да открива процедури по възлагане на ОП, които не са публикувани в информацията за планираните ОП, като допълнително, но не по- късно от месец преди провеждането на процедурата прави обявление в ДВ. 2)- законът изисква и вече е създаден регистър за ОП към министъра на държавната администрация. В него се вписва цялата информация, свързана с възлагането на ОП. Изпращането на информация е вменено като задължение на възложителите, като за неизпълнението му е предвидено административното наказание „глоба”. Регистърът за ОП е публичен; 3)- всички действия на възложителя към кандидатите трябва да бъдат оформени в писмен вид, а за решенията си възложителят е длъжен да уведоми кандидатите, като решенията се връчват лично срещу подпис или се изпращат по пощата с обратна разписка.
Предвидени са 3 вида процедури за възлагане на ОП:
І)- откритата процедура- тя е основният способ за възлагане на ОП и се прилага във всички случаи, освен ако законът не предвижда друго. Процедурата е открита, защото покана за участие се отправя до вси чки заинтересовани кандидати.
ІІ)- ограничената процедура- при нея право да направят предложение за участие имат само кандидати, които въз основа на предварителен подбор са били писмено поканени от възложителя. Законът е определил и приложното поле на ограничената процедура за възлагане, а именно в 3 основни случая: 1)- когато поръчката, поради специфичния и предмет, може да бъде осъществена от ограничен кръг изпълнители; 2)- когато поръчката е технически сложна и в процеса на изпълнение е необходимо последователно уточняване на техническите и технологичните условия; 3)- когато откритата процедура е била прекратена или приключила без да е подписан окончателен договор за възлагане
ІІІ)- процедура на договаряне- тя се прилага в случаите, когато се касае за особен предмет на поръчката, като научно изследване, отстраняване на последици от бедствия и аварии и др., конкретно посочени в чл. 16 от ЗОП. При тази процедура възложителят договаря с един или няколко избрани от него кандидати.
Всяка една от предвидените в ЗОП процедури за възлагане на ОП протича при следния нормативно установен ред: 1)- вземане на решение за откриване на процедурата, което трябва да съдържа всички съществени условия, свързани със самата процедура, като предмета на поръчката, срокът и мястото за изпълнение на поръчката, начина на образуване на предлаганата цена, квалификационни изисквания към кандидатите, критерии за оценка на предложенията и други изисквания относно изпълнението на поръчката и начина на плащане на изпълнението; 2)- свързана е с предложенията за участие- в определения с решението срок, всеки кандидат трябва да изготви предложение, като се придържа към условията, обявени от възложителя. Всеки кандидат представя само едно предложение, като към него трябва да се представят и документи, удостоверяващи както общите изисквания към кандидатите по смисъла на ЗОП, така и евентуалните конкретни изисквания за извършване на конкретната дейност, предмет на поръчката. Предложенията се представят в запечатн непрозрачен плик, въху който при приемането му се отбелязва поредният му номер, датата и часът на получаване. Тези данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя на предложението се издава документ. Като гаранция за участие в процедурата кандидатът представя или парична сума, или залог на ценни книжа, или банкова гаранция; 3)- свързан с разглеждане на предложенията- този етап е свързан само с провеждането на открита или ограничена процедура. Разглеждането се извършва от поне 3- членна комисия, от които единият задължително правоспособен юрист. Комисията се назначава от възложителя след изтичането на срока за приемане на предложението. Пликовете с предложенията се отварят по реда на постъпването им и ако някой от кандидатите или предложението му не отговаря на предварително обявените условия, той се отстранява от по- нататъшно участие. След разглеждането на предложенията, комисията пристъпва към тяхното оценяване по предварително обявените критерии, като основните са икономически най- изгодни предложения или най- ниска предложена цена. За дейността си комисията води протокол, който съдържа и резултатите от разглеждането и оценяването на предложенията, както и класирането на кандидатите. Протоколът се предава на възложителя, който до 3 работни дни след приключване работата на комисията със свое решение обявява класираните на първите 3 места и уведомява писмено останалите кандидати за резултатите от оценяването на предложенията; 4)- свързан със сключването на договор за ОП- договорът се сключва с кандидата, класиран на 1-во място, а ако той се откаже- сключването на договор се предлага последователно на втория и третия кандидат. При възлагане на поръчка въз основа на процедура на договаряне се извършва пряко договаряне между възложителя и един или няколко избрани от него кандидати. В тези случаи комисия не се назначава, а преценка на предложенията се извършва от самия възложител. В 7- дневен срок от обявяване на решението за класиране, заинтересованите субекти могат да подават жалби до съответният регионален административен съд за закононарушения. Производсвото се развива по реда на АПК. Договорът за ОП се сключва след изтичане на срока за обжалване и ако няма подадена жалба срещу решението на възложителя за определяне на изпълнител. Жалбата спира изпълнението. Задължение на възложителя е в 14- дневен срок от сключването на договора да изпрати информация до Министъра на държавната администрация за вписване в Регистъра за ОП. Договорът може да бъде променян само в резултат на възникването на съществени обстоятелства, свързани изпълнение на задълженията от страна на изпълнителя.