18. Отговорност на Екс.-административна,наказателна.

В наказателния процес за неявяване или отказ да даде заклю¬чение без уважителни причини вещото лице се наказва с глоба до двеста лева. Ако в седемдневен срок от съобщението за наложената глоба експертът посочи уважителни причини, глобата се отменя (чл. 122, ал. 3 НПК). По аналогичен начин се третира и вещото лице в граж¬данския процес - ако е призовано и не се яви без уважителни причини съдът му налага глоба в размер до 100 лв. и постановява принудител¬ното му довеждане за следващото заседание (чл. 71 ГПК). Отказът на вещото лице да даде заключение без уважителни причини се санк¬ционира от съда с глоба до 100 лв. (чл. 72 ГПК).
От НПК:Проверка на условията, на които трябва да отговаря вещото лице, и връчване на акта за назначаването му Чл. 151. (1) Органът, който е назначил експертизата, призовава вещите лица, проверява тяхната самоличност, специалност и компе¬тентност, отношенията им с обвиняемия и пострадалия, както и наличността на основание за отвод.
(2) Актът за назначаване на експертизата се връчва на вещото лице, след което му се разясняват правата и задълженията, както и отговорността, която носи, ако даде невярно заключение.
От ГПК: Чл. 160. (1) След като снеме само¬личността на вещите лица, съдът им напомня отговорността пред закона за даване неверни или заинтересовани заключения.
(2) Вещите лица дават обещание, че ще дадат заключението си без всякакво пристрастие.