17. Местни избори.

Чрез местните избори (МИ) се оформя състава на местните изборни органи на управление, а именно ОС и кметовете. Подробната нормативна уредба се съдържа в ЗМИ. Изборът на общински съветници е извършва по пропорционалната система, а изборът за кметове- по мажоритарната система. Изборите се насрочват с указ на Президента не по- рано от 60 дни преди изборния ден, който трябва да е неработен за цялата страна. С указа на Президента се одобряват и изборните книжа. Техническата и организационна работа по изборите се извършват от МС, ОУ и КО. Право да участват в изборите имат всички пълнолетни граждани, жители на общината и вписани в нейните регистри до определен ден преди насричване на изборите. Всеки гласоподавател има право на 1 глас за кмет и съответно- общински съветници. Гласуването се извършва по избирателни списъци, които се съставят за всяка избирателна секция поотделно, като всеки избирател се вписва само в един избирателен списък. Избирателните списъци се обявяват от КО или кмета на кметсвото не по- късно от 30 дни преди изборния ден. Всеки заинтересован може да иска поправка в исложените списъци. Искането се разглежда от КО и ако той откаже поправката, саинтересованият може да оспорва отказа пред съответния районен съд. На територията на общината със заповед на кмета се оформят избирателни секции, всяка от които включва територия с не повече от 1000 избиратели. В социалните заведения се образуват избирателни секции ако там се намират не по- малко от 30 избиратели с адресна регистрация в общината, на територията на която се намира съответното социално заведение. Изборите се провеждат и отчитат от избирателни комисии. Най- висша от тях е Централната комисия за местни избори (ЦКМИ). Тя се назначава от президента. ЦКМИ от своя страна назначава Общинските избирателни комисии (ОИК) и осъществява ръководство и контрол върху тяхната работа. От своя страна ОИК назначава, ръководи и контролира дейността на Секционните избирателни конисии (СИК). В ОИК се регистрират кандидатските листи за кметове и общински съветници. В ЦКМИ се регистрират партиите и коалициите, кото ще участват в изборите. Непосредствените организатори на изборите в изборния ден- това са СИК. Докато изпълняват функциите си в СИК, технита членове са в неплатен отпуск и получават възнаграждение, определено от ЦКМИ. Те имат статута и на длъжностни лица по смисъла на НК. Право да бъдат избирани за съветници и кметове имат всички пълнолетни български граждани, граждани на ЕС, регистрирани в общината до определен ден преди датата , за която са насрочени изборите, а също и да не са лишени от избирателни права. Кандидатите се регистрират в ОИК и след регистрацията им излизат в служебен отпуск до провеждане на изборите, с цел организиране на предизборна кампания. Предизборната кампания задължително трябва а се води на Български език, като тя приключва 24 часа преди изборния ден, като такава не се допуска включително ив изборния ден. Изборния ден се открива в 7 часа от председателя на СИК и приключва в 19 часа, освен ако не се налага продължаване на изборния ден, ако след 19 часа в изборното помещение или пред него има негласували избиратели и продължава докато всички гласуват. След приключване на изборния ден се отваря урната и се преброяват бюлетините, намерени в нея. СИК преценява действителността на бюлетините и отчита изборните резултати, за което се сътавя протокол. След това протоколите, заедно с всички изборни книжа, се предават на ОИК, която отчита резултатите по протоколите на СИК. Въз основа на протоколите от СИК, ОИК съставя 3 протокола: 1)- за избор на общински съветници; 2)- за избор на КО; 3)- за избор на кмет на кметство. Избран за кмет е кандидатът получил повече от половината от действителните гласове. Председателят на ОИК издава на спечелилия кандидат удостоверение за избирането му за кмет. Ако никой от кандидатите не е получил мнозинство след 7 дни се провежат нови избори с участието на двамата кандидати, получили най- голям брой гласове. За избран на втория тур се счита кандидатът, получил най- много действителни гласове. При равен брой гласове, поради което няма избран кмет, Президентът на републиката, по предложение на ЦКМИ, насрочва нов избор за кмет. Резултатите от гласуването за общински съветници в изборите по пропорционалната система се отчитат на първия тур, поради което практически там до балотаж не се стига. Резултатите се обявяват от ОИК, която издава удостоверение на избраните за общински съветници. Решенията на ОИК за определяне на изборните резултати подлежи на обжалване пред съответния регионален административен съд в 7- дневен срок от обявяването на решението по реда на АПК. Регионалния административен съд се произнася в двуседмичен срок от постъпването на жалбата. Решението на регионалния административен съд е обжалваемо пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаването му, а ВАС следва да се произнесе по жалбата в 14- дневен срок от получаването на преписката. Решението на ВАС е окончателно. Жалбата срещу решението на ОИК не спира изпълнението на решението.