17. Отказ на вещото лице.

1.Отказ на вещото лице. Съгласно чл.148-149/НПК и чл.158-159/ГПК,експертът може да откаже извършване на Е на няколко основания:
1/когато поставените въпроси излизат извън рамките на неговата специалност.
2/когато не може да изпълни задачата поради некомпетентност.
3/предоставените му сравнителни материали не са достатъчни за становище.
4/когато поради заболяване не може да извърши Е.
5/когато се отказва от свидетелстване 159ГПК.
Извън тези посочени основания за отказ би могло да се включат и още,когато експерта няма достатъчно опит по възложената му Е,когато определен срок е нереален предвид обема на работата по Е,когато експерта не разполага с изискуемите лабораторни условия.
Неоснователният отказ влече след себе си и съответна отговорност.Възлагащият Е трябва да предупреди експерта за отговорността,която носи за даване на невярна Е или за отказ,който не е мотивиран чл.151,ал.2/НПК,чл.160ГПК .Съгласно чл.149,ал.5/НПК е предвидено наказание и за неявяване или не-приемане на Е-адм.нак.глоба от 200лв..
Експерта има право на самоотвод,а може да му се поиска отвод.Основанието за отказ или отвод са:
1/по делото,по което е назначен е участвал в състава на съда.В първата ,втората, апелативната или надзорната инстанция,или е участвал във вземане на решение за възобновяване на делото,както е и потвърдил мярката за неотклонение,взета в до-съдебното производство.
2/отвод,когато е участвал по предварителното производство.
3/ако е участвал като прокурор или обществен обвинител.
4/ако е обвиняем,настойник или попечител на обвиняемия.Ако е обществен защитник или повереник по делото.
5/ако е бил или може да встъпи в нак.производство като частен обвинител,частен тъжител,граждански тъжец или ответник.
6/ако е съпруг или близък роднина на посочените лица(чл.25,ал.1/НПК).
7/когато може да се счита,че той е предубеден или пряко или косвено заинтересуван от изхода на делото.
При отвода-аналогични са правните основания.Така той не може да е експерт,когато е бил обвинител по делото.Ако се намира в служебна зависимост от обвиняемия или негов защитник,от пострадалия,частния тъжител,граждански ищец,граждански ответник или от техните повереници.Също когато е извършена финансова ревизия,материалите от която са послужили като основания за образуване на предварително производство.Когато не притежава необходимата правоспособност,ако се изисква такава.Във всички случаи,когато се допуска отказ от свидетелстване ........ от чл.159/ГПК.
Чл.127,ал.3-експертът може да бъде сменен по всяко време.Заместването на експерта може да стане:
1/при основателен отказ на експерта да извърши възложената му Е.
2/когато компетентен орган уважи самоотвода му.
3/ при отвод по инициатива на заинтересованите лица и органите на до-съдебното и съдебно производство.
4/експертът е обективно възпрепятстван.
Основание да се замести експерт е и когато се предполага,че Е не е извършена правилно и се налага повторна такава.Експертът може да се замести и когато има съмнения в професионалната му компетентност.
Последиците са свързани с ограничаване на експерта да извършва временно Е,временно заличаване или изваждане от списъците за Е,налагане на глоба,поради неявяване и отказ поради неуважителни причини.Заместването трябва да осигури всички условия за пълноценно извършване на Е.От момента на заместване до депозиране на заключението трябва да има достатъчно време за извършване на Е. Трябва да се избягва заместване при колективната Е,тъй като новоназначения експерт ще има по-малко време за изследване и обсъждане на резултатите.