17. Имунитети и привилегии на консулските представителства.

Съгласно преамбюла на Виенската конвенция за консулските отношения от 1963г., на консулските представителства се предоставят привилегии и имунитети за ефективно осъществяване на техните функции. В това отношение им се предоставят привилегии и имунитети, подобни на предоставените на дипломатическите представителства, но с някои изключения.
Неприкосновеността на помещенията на консулството е най-важното условие, което трябва да му се гарантира срещу влизането на властите на приемащата държава в неговите помещения. Терминът “помещения на представителството” включва сгради и части от сгради, използвани от представителството, считани за територия на изпращащата държава. И тук е най-съществената разлика от дипломатическите представителства, а именно неприкосновеността на консулските помещения не се гарантира в случай на пожар или друго природно бедствие. Конвенцията не предвижда изрично съгласие на ръководителя на консулството.
От своя страна властите на приемащата държава са длъжни да осигуряват външната охрана на консулството. Вътрешната охрана то осигурява само.
Наред с недвижимото имущество с неприкосновеност се ползват превозните средства на консулството и на неговите сътрудници.
Неприкосновеност на архивите, документите, официалната кореспонденция и пощата на консулството.
Консулството и неговия ръководител имат право на ползване на знамето и герба на изпращащата държава в помещенията и върху транспортните средства, стига консулството да не е отдел към дипломатическото представителство.
Консулството е освободено от мита, данъци и такси.