16. Общински бюджет и финанси.

Принципът, че общината има самостоятелен бюджет е прокламиран на 1-во място в Конституцията, а подробната уредба се съдържа в ЗМСМА и ЗОБ. Съгласно ЗМСМА общината е ЮЛ с право на собственост и самостоятелен бюджет. Общинския бюджет се съставя и приема от ОС. Той е извън републиканския бюджет и е на самостоятелна финансова сметка. Съставя се за бюджетна година, която съвпада с календарната. Общинския бюджет е публичен и се контролира от населението чрез ОС и от определените със закон компетентни органи. Като всеки бюджет и общинския има приходна и разходна част. Приходната част се оформя от собствените приходи на общината и преотстъпени на общината държавни приходи, както и субсидии и субвенции от републиканския бюжет. Собствените приходи на общината се формират от местни данъци и такси, приходи от предоставяне на концесии, глоби и имуществени санкции, лихви, наеми и др. собствени приходи. Субсидиите от държавния бюджет биват два вида- 1)- общите субсидии, орпеделени по обетивни критерии, утвърдени със Закона за Републиканския Бюджет за съответната година; 2)- това са целевите субсидии- средства от републиканския бюджет, предоставени за конкретния случай за придобиване на дълготрайни материални активи, или за изпълнение на регионални програми и проекти с национално значение. Субвенциите от своя страна- това са суми, предоставени целево от държавния бюджет, под определени условия. Условно приходите на общинския бюджет могат да се разделят в 2 групи- собствени и привлечени. Привлечените- това са преодстъпени държавни приходи. Всички приходи в общинския бюджет с изключение на целевите субсидии и субвенциите могат да се ползват за покриване на разходи, одобрени с бюджета на общината от ОС.
В разходната част на общинския бюджет се предвиждат бюджетни кредити за здравни, социални, образователни (за всички сфери на орществения живот). При превишаване на разходната част в сравнение с приходната на бюджета възниква бюджетен дефицит. По решение на ОС този дефицит може да бъде преодолян чрез финансиране с емитиране на ценни книжа (ако има такива), чрез общински заеми или заеми от финансови институции и др. източници. Проектобюджетът на общината се съставя от общинската администрация, начело с кмета, в съответсвие с приетите прогнози и стратегии за развитие на общината, при отчитане на нейната задлъжнялост от предхони години, прогнози за държавния бюджет и др. Подготвеният проект се внася за обсъждане в ОС, разглежда се от комисиите към ОС, които дават своите становища. Окончателния вариант на общинския бюджет се приема с решение на ОС. По същия ред могат да се извършват и промени в бюджета. Изпълнението на бюджета се възлага на КО, като той е длъжен да внася в ОС периодично информация за текущото изпълнение. При необходимост ОС взема решение за пренасочване на средства за получаване на кредити и др. Към ОС се създава специална постоянна комисия по бюджет и финанси, която проверява събирането на бюджетните пиходи, както и тяхното разходване и след приключване на бюджетната година изготвя и внася в ОС, заедно с КО, пълен отчет за изпълнението на бюджета за обсъждане и утвърждаване от ОС. Други органи, които контролират съставянето и изпълнението на общинския бюджет- това са министерство на финансите, което осъществява предварителен контрол и Сметната Палата, която контролира законосъобразното и целесъобразо изпълнение на бюджета.