15. Общински предприятия.

Правната уредба се съдържа в ЗОС, ТЗ и Законът за Приватизация и Следприватизационен Контрол.
Според ЗОС общината може да осъществява стопанска дейност чрез търговски дружества с общинско имущество или с общинско участие или чрез общински предприятия. По смисъла на ЗОС, общинското предприятие е форма за осъществяване на самостоятелна дейност от общината, с него се обозначава специализирано звено на общината за управление на общинско имущество, за задоволяване потребности на населението, осигуряване изпълнението на общински дейности и свързаните с това доставки на стоки и извършване на услуги. Общинското предприятие има определена икономическа и правна самостоятелност, но то е част от общинската администрация и не е обявено за самостоятелно ЮЛ, за разлика от търговски те дружества. То се създава с решение на ОС и осъществява дейността си на извънбюджетна сметка, въз основа на правилник, приет от ОС. ОС ежегодно утвържава приходоте и разходите по извънбюджетната сметка на общинското предприятие. С решението на ОС за създаване на общинското предприятие се определя неговата дейност, структура, пресонален състав и предоставеното за дейността му имущество. Също с решение на ОС общинското предприятие може да бъде преобразувано и закрито. Общинските предприятия осъществяват дейности в конкретни направления, изчерпателно изброени в чл.53 от ЗОС. Съгласо ЗОС на общинското предприятие не могат да се възлагат функции, представляващи част от административно- техническото обслужване на населението на общината. Общинското предприятие се ръководи от директор, който изпълнява функциите си въз основа на трудов договор, слкючен с КО. Редът за сключването на трудови договори с персонала на общинското предприятие, както и размера на възнагражденията им, се определят с решение на ОС. Друга форма за осъществяване на стопанска дейност от страна на общината е чрез търговски дружества, регистрирани по ТЗ като самостоятелни ЮЛ. Според ТЗ общинските търговски дружества са ООД и АД с общинско участие, и ЕООД и ЕАД с изцяло общинско имущество. Разликата между търговските дружества и общинските предприятия е и в предоставеното общинско имущество за дейността им. Педоставеното на търговските дружества общинско имущество става собственост на ЮЛ и е различна от общинската собственост. Съществена особеност за участието на общината в търговски дружества е невъзможността да участва като неограничено отговорен съдружник. ТЗ нарича едноличните дружества създадени с общинско имущество „публични търговци”. Търговско качество по смисъла на ТЗ могат да придобият и общинските предприятия, за които ОС вземе решение за преобразуването им в еднолични търговски дружества, въз основа на предоставеното им общинско имущество. По отношение на своята структура и начин на управление публичните търговци нямат разлики от общите правила, предвидени за търговските дружества в ТЗ, освен тази, че едноличен собственик на капитала и общо събрание на ЮЛ е ОС. Възможно е общината да осъществява и стопанска дейност чрез търговски дружества с общинско участие. Това е форма, позволяваща на общината да участва като ограничен съдружник или акционер в смесени търговски дружества. Най- често това става чрез внасянето на имот- частна общинска собственост като апортна вноска. Правата върху общинската част от капитала на търговски дружества с общинско участие се осъществяват от избрани от ОС представители. Те имат качеството на представител на съдружника в съответното дружество, информират ОС за дейността на дружеството, прокарват решения на общината при определяне политиката на ЮЛ и т.н. Тези представители се определят с решение на ОС за всеки конкретен случай, като с решението се определят конкретно и техните права и задължения.