15. Видове консулства.

По силата на Виенската конвенция за консулските отношения от 1963г., консулствата бават четири вида: генерално консулство, консулство, вицеконсулство и консулско агентство.
Класове по силата на Виенската конвенция от 1963г. са: генерален консул, консул, вицеконсул, консулски агент. Класовете на консулските ръководители се определят по споразумение между държавите. Техният ранг се определя от вътрешното законодателство.
Само генералният консул може да отговаря за другите конулства. Територията, за която отговаря консулът се нарича консулски окръг, който окръг се определя от двустранното споразумение между страните. При всички случаи, при определяне на окръга, трябва да е налице съгласие на приемащата държава. И тук както при дипломатическите представителства се допуска съвместяване на два или повече поста, но в една държава.
Съставът на консулството е въпрос на договоряне.
Редът за назначаване и отзоваване на консулите се уражда от националното законодателство, като в голяма част от държавите то е от компетенциите на ведомството на външните работи, а в някои държави от държавния глава /САЩ, Швеция – от краля/. У нас генералните консули се назначават от министър-председателят по предложение на министъра на външните работи, а всички останали консули - от министъра на външните работи.
Първоначално на консула се издава от изпращащата държава консулски патент, в който се посочва името, неговото гражданство, класът, консулският окръг и местопребиваването на консулското представителство, след което се изпраща на приемащата държава по дипломатически канал. След получаването на консулския патент компетентните органи на приемащата държава решават дали на предложеното лице да бъде издадена екзекватура. Държавата не е длъжна да обяснява мотивите, в случай че не издаде екзекватура, което се счита за отказ за назначаване на лицето в това качество. От момента на получаване на екзекватурата ръководителят на консулството се счита за официално встъпил в длъжност. По правило приемащата държава издава консулска карта, с която се удостоверява, че лицето е консул в тази държава и се ползва с привилегии и имунитети съгласно международното право.
Ръководителят на консулството официално встъпва в длъжност след като получи екзекватура. При всички случаи консулите не се акредитират при държавния глава.
Функциите на консула се прекратяват:
- отзоваване от изпращащата държава;
- обявяването му за persona non grata;
- закриване на консулството;
- война между изпращащата и приемащата държава.