13. Административен и съдебен контрол върху дейността на местното управление и самоуправление.

Законодателят е предвидил нормативно инструментариум за взаимен контрол между МО на управление, свързан с упражняването на тяхната дейност, законността и правилността на издаваните от тях АА.
В ЗМСМА (чл.45, ал.2) е предвидена възможността за упражняване на контролни правомощия от страна на ОС спрямо актовете, издавани от кмета на общината. ОС може да отменя актове на кмета на общината, които противоречат на актове, приети от съвета в 14-дневен срок от получаването им. Същевременно в този срок ОС може да оспорва по съдебен ред всички незаконосъобразни актове, издадени от кмета на общината по реда на АПК пред съответния регионален административен съд. Предвидена за ОС е и контролната възможност преждевременно да прекрати мандата на кмета на общината по ред и условия, предвидени в чл.42 от ЗМСМА. От друга страна пък актовете на ОС могат да бъдат оспорвани за тяхната законосъобразност от всеки заинтересован правен субект по реда на АПК в съответния регионален административен съд. Контрол върху актовете на ОС както за тяхната законност, така и по отношение на тяхната правилност може да управнява и кметът на общината. По смисъла на чл.45, ал.5 от ЗМСМА кметът на общината може да върне за ново обсъждане в ОС неговите незаконосъобразни или нецелесъобразни актове, като ОС в този случай е длъжен да ги преразгледа на първото свое заседание, но не по- късно от 14- дневен срок от връщането на акта. В случай, че ОС потвърди върнатия акт, кметът може да оспорва неговата законност пред съответния административен съд по реда на АПК. Няма пречка обаче кметът да оспори решение на ОС относно неговата законосъобразност направо в съда, без да го връща за повторно разглеждане от ОС.
Актовете на кмета на общината от своя страна могат да бъдат оспорвани от заинтересованите правни субекти по административен ред пред ОУ в качеството му на по- горестоящ на кмета административен орган. Упражнявайки административен контрол, той може да отменя актове на кмета на общината (КО) като незаконосъобразни или като неправилни. ОУ, съгласно чл.45, ал.4 от ЗМСМА, упражнява контрол за законосъобразност и върху актовете на ОС- той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъжане в ОС или да ги оспорва пред съответния административен съд. Оспорването спира изпълнението на акта на ОС до произнасяне на съда по неговата законосъобразност с влязло в сила решение. От своя страна всички заинтересовани правни субекти, включително ОС и КО, могат да оспорват актовете на ОУ досежно тяхната законосъобразност пред съответния регионален административен съд по реда на АПК.