12. Правни актове на местното самоуправление.

Правните актоев, които издават местните органи на управление носят всички белези на административните актове (АА), като за тях важат правилата, предвидени в АПК, свързани с тяхното издаване, обжалване и изпълнение. Биват различни видове според различни критерии. Най- напред според съдържанието им ги разделяме на нормативни и ненормативни. Нормативните съдържат общозадължителни правила за поведение за неопределен брой адресати, имат подзаконов вторичен характер, като такива актове издава само ОС. Това са различните наредби, инструкции, правилници, както и решения на ОС, с които се уреждат въпроси от местно значение и въз основа на които се осъществява дейността на местната администрация (МА). Ненормативните актове, които издават МО, принципни са индивидуалните АА, като заповеди и решения, които се издават основно от органите на МА (това са различните видове кметове), индивидуални АА са и решенията на ОС, имащи конкретен повод и конкретен адресат. Според насочеността на волеизявлението в тези АА ги разделяме на констативни, декларативни и конститутивни. Констативните са тези, чрез които се установяват факти и обстоятелства от значение за административно производство, свързано с МСУ. Декларативните са тези, с които се признава или отрича съществуването или несъществуването на едно право или задължение. Конститутивните са тези, които едновременно пораждат за адресатите си права и задължения. В зависимост от това, дали между автора и адресата на акта има служебна зависимост, биват вътрешнослужебни и такива, които не са вътрешнослужебни. Важно е да се знае, че вътрешнослужебните актове не подлежат на обжалване. АА на органите на МСУ се издават по общия ред, предвиден в АПК и във връзка със специални за МСУ закони, каквито са ЗМСМА, ЗОС, ЗОБ, ЗУТ и др. Освен вътрешноведомствени и публичноправни последици, актовете на органите на МСУ могат да поражадат и гражданскоправни последици. Такъв е случаят, в който издаването на АА на орган на МСУ е условие за пораждане на действие на някаква сделка, когато актът предхожда сключването на тази сделка, страна по която се явява местен АО. В такива случаи говорим за т.нар. „договори с административноправен елемент”. По своя характер това са гражданскоправни сделки, в чийто фактичеки състав като условие за тяхната валидност е включен ЮФ от административното право. Като пример за такива сделки могат да се посочат сделките, свързани с учредяването на вещни права върху общински имоти.