12. Дипломатически протокол.

Дипломатическият протокол на всяка държава отразява нейните особеност, история, култура и традиции. В процеса на развитието на международните отношения са изработени редица общоприемливи правила и условности и се е установила традиция, която се съблюдава от държавите в тяхната външнополитическа дейност. Системата от такива правила условно може да се нарече дипломатически протокол.
Нормите на дипломатическия протокол се прилагат по отношение на признаване на държави; установяване на дипломатически отношения; назначаването на главата на дипломатическите представители; връчването на акредитивни писма; дипломатически визити и др. В съответствие с дипломатическия протокол се организират срещи на официалните делегации, свикват се международни конференции, провеждат се преговори, подписват се договори, отбелязват се различни събития и др.
Дипломатическият протокол се осъществява в съответствие с принципа на международната вежливост, а не в съответствие с принципите на международното право. Може де се приеме, че дипломатическият протокол се осъществява от уважение на една държава към друга, а не по задължение. От друга страна обаче, тъй като дипломатическият протокол има международен харакер, съблюдаването на неговите норми се приема като задължително, тъй като неприлагането им може да се приеме като нанасяне на ущърб върху честта и достойноството на държавата.
Сътрудничеството между държавите, изразяващо се в посещение на държавни ръководители и делегации, може да бъде разделено на официални и неофициални визити, работни срещи и визити на преминаващи през държавата.
При официални визити на държавен и правителствен глава на летището или на гарата, в зависимост от възприетия от държавата протокол, те се посрещат или на същото ниво, или на малко по-ниско. По правило се вдигат държавните знамена и на двете държави, построява се почетен караул на три вида въоръжени сили, изпълнява се държавния химн и на двете държави. Леките коли, които возят гостите, се придружават от почетен ескорт от мотоциклетисти. В чест на високия гост се дава официален обяд от името на държавния или правителствения глава на приемащата държава, на който обикновено се предвижда обмен на речи. По правило в програмата се включва представяне на главите на дипломатическите представителства, акредитирани в приемащата държава. В случаите, когато в програмата е включено пътуване до други населени места, то високият гост се съпровожда от официално лице от приемащата държава.
Неофициалните визити включват пристигането на високопоставени лица от други държави на почивка, лечение, по частна работа или като туристи. В тези случаи протоколни мероприятия не се предвиждат.
Работните срещи се провеждат след пристигането на чуждестранен държавен служител или делегация за преговори, за участие в международни конференции, за откриване на национални панаири и др. По правило в тези случаи на мястото на работната среща се вдигат държавните знамена, организира се официално посрещане и изпращане.