11. Назначаване на колективна и комплексна експертиза.

Колективната екс-за /КЕ/ има дълга история, позната е още като контрадикторна екс-за – използвана във Франция, като първоначална еднородна екс-за. КЕ-за се назначава сравнително рядко. Тя е по скъп а екс-за и за нея е нужен по дълъг срок. Разбира се КЕ-за има и своите предимства пред първоначалната еднородната екс-за. Тя гарантира по-голяма обективност и пълнота, осигурява по-голяма бързина, защото дава по-малко основания за оспорване. Ето защо е по целесъобразно да се назначава направо КЕ-за.
Повторната КЕ-за се среща често, тя се назначава след обосновано оспорване на първоначалната е-за. Тя може да се назначи и когато представеното вероятностно заключение не е обосновано; или експертът не е могъл да отговори на всички въпроси; или когато използваните средства и способи изискват критична оценка на резултатите от повече специалисти.
Възможни са и някои затруднения, като например когато се нарушава колективния принцип относно експертните решения и по точно когато екс-за се изготвя от един експерт, а останалите експерти само се подписват.
За комплексната екс-за се използват знания от различните области на науката, изкуството, техниката и занаятите. Тя се извършва по принцип от експертно учреждение разбира се ако то е в състояние да проведе комплексно изследване. Тази експертиза за разлика от КЕ-за може да се извърши от едно лице, ако то притежава необходимата специална подготовка, професионална опитност и знания, макар, че основната и форма е комплексна екс-за.
Комплексната екс-за е резултат от развитието на интердисциплинарни знания, затова место пъти я отъждествяват като интердисциплинарна екс-за, тъй като се използват знания от различни области на науките.
Комплексната екс-за има някои особености: На първо място комплексната екс-за се отнася до обекта. И на второ място тя се отнася до формулираните задачи.