11. Дипломатически корпус.

Дипломатическият корпус включва съвкупността от сътрудниците на всички дипломатически представителства в една приемаща държава.
Под дипломатически корпус в тесен смисъл на думата се приема съвкупността от ръководителите на дипломатическите представителства. Под допломатически корпус в широк смисъл на думата се приема както ръководителите на дипломатическите представителства, така и дипломатическия персонал и техните семейства.
Дейността на дипломатическия корпус са свързани преди всичко с церемониални въпроси.
Ведомството на външните работи на приемащата държава по правило издава справочник за дипломатическия корпус, включващ имената, ранговете и адресите на всички чуждестранни дипломати.
Доайен на дипломатическия корпус по правило е ръководителят на дипломатическото представителство от най-висок клас, който е връчил акредитивните си писма по-рано от ръководителите на другите дипломатически представителства със същия клас. В някои държави по традиция доайен на дипломатическия корпус е представителят на Ватикана – папски нунций.
Доайенът е само primus inter paris, той от името на дипломатическия корпус поддържа тесни контакти с ведомството на външните работи, представлява го на различни церемонии, приема новопристигнали ръководители на дипломатически представителства, поддържа и разширява приятелските отношения между членовете на дипломатическия корпус.
Дипломатическото старшинство е свързано предимно с йерархията в дипломатическия протокол. Старшинството на ръководителите на дипломатически представителства се определя от датата и часа на встъпване в изпълнение на функциите им.