10. Юридическа отговорност на органите и длъжностните лица в системата на местното самоуправление.

Юридическата отговорност на органите и длъжностните лица в системата на местното самоуправление е част от общата отговорност, закрепена като основен принцип в чл. 7 от КРБ’91 г., а именно, че държавта (в частност общината) отговаря за вредите, причинени на граждани от незаконни актове или действия на нейни органи или длъжностни лица.
Подробна уредба на този конституционен принцип се съдържа в Закона за отговорността на държавата за вреди причинени на граждани (ЗОДВПГ). Отговорността на общинската администрация по този закон е обективна, т.е. общината дължи обезщетение за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от незаконосъобразна административна дейност, независимо дали вредите са причинени виновно или не.
Отговорността на държавата (респективно общината) е винаги пълна (претърпени загуби и пропуснати ползи).
За да възникне тази отговорност е необходимо кумулативно наличие на следните предпоставки:
- да е налице вреда;
- вредата да е настъпила в следствие на противозаконен акт, действие или бездействие на административен орган или негово длъжностно лице;
- да съществува причинна връзка между вредата и акта;
- вредата да е причинена при или по повод изпълнение на административна дейност или да е в пряка и непосредствена връзка с тази дейност.

В понятието „вреда” се включват както претърпените загуби, така и пропуснатите ползи. Държавата (в случая – общината) дължи обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, както и за пропуснатите ползи, които са пряка и непосредствена последица от увреждането. Правото на обезщетение е наследимо, освен за неимуществените или морални вреди.
Обезщетението се претендира по съдебен ред, като искът се предявява в съда по местоувреждането или местожителството на увредения, срещу органите, от чиито незаконни актове, действия или бездействия, са причинени вредите. Прилагат се общите правила за подсъдност и процесуални действия, предвидени в ГПК, като в съдебното производство задължително участва прокурор.
Ако в резултат на процеса общината бъде осъдена и заплати обезщетение за причинени вреди, тя има право на регресен иск срещу прекия причинител на вредата за платеното от нея. За да бъде ангажирана личната отговорност на длъжностното лице, непосредствен причинител на вредата, освен общите предпоставки, задължително за отговорността е да бъде ангажирана неговата вина. Ако е причинил вредата умишлено или е действал при или по повод изпълнение на служебните си задължения, служителят отговаря винаги за целия размер на платеното обезщетение. Когато вредата е причинена поради небрежност, служителят отговаря ограничено, освен ако деянието му, макар и небрежно съставлява фактически състав на престъпление. Ограничената имуществена отговорност се осъществява по административен ред, като може да се наложи и дисциплинарно наказание по КТ.
Пълната имуществена отговорност се реализира само по съдебен ред, като искът може да бъде предявен едновременно и солидарно срещу органа и неговия служител. Ако вредата е настъпила в резултат на деяние, което съставлява престъпление, искът за вреди може да бъде предявен и в наказателния процес по общия ред, предвиден в НПК. Не може да се търси обезщетение за вреди, причинени от изпълнението на нормативен акт, като по отношение на ненормативните актове няма ограничения.