10. Назначаване на допълнителна и повторна съдебна експертиза.

1.Допълнителна и повторна съдебна експертиза се назна¬чават в съответствие с общите изисквания за назначаване на първона¬чалната съдебна експертиза. Различието между назначаването на до¬пълнителна и повторна експертиза е в основанието за тяхното про¬веждане.
В практиката не винаги се прави ясно разграничаване между до¬пълнителна и повторна експертиза, тъй като понякога границата за тях¬ното основание е твърде крехка. Според нас най-синтезирано тя е определена от Л. П. Петрухин: "допълнителна експертиза се провежда за допълнение и уточнение на съставено по-рано заключение, когато у съда и следователя не възниква съмнение относно неговата правилност; повторна експертиза се провежда, ако у съда и следователя възникне съмнение в правилността на първото заключение предвид неговата необоснованост, непълнота, неясност или противоречия с други доказа¬телства по делото, а също вследствие нарушение на процесуалния ред за провеждане на експертизата."
2.Допълнителна съдебна експертиза се назначава, когато разслед¬ващият орган или съдът преценят, че заключението от първоначалната експертиза е неясно или непълно.Назначава се и за да се изяснят нови въпроси, свързани с изследването на изпратения на експерта обект. Заключението на експерта е непълно, когато обектът на експертизата не е изследван във всички аспекти, в които е било необходимо, респек¬тивно не е даден отговор на всички въпроси, които са му били поставе¬ни. Експертното заключение е неясно, ако изводите в него са неопределени и им липсва конкретност.
В акта за назначаване на допълнителна експертиза разследващият орган или съдът трябва да посочат кои изводи на експерта се приемат като непълни и неконкретни, респективно какво поражда необходи¬мостта от нейното назначаване. Тя може да бъде възложена на експерта, който е извършил първоначалната експертиза, или на друг експерт.
3.Основанията за назначаването на повторна експертиза могат да бъдат фактически и процесуални. Необосноваността и неправилността на заключението на първоначалната експертиза се отнася към факти¬ческите основания за назначаване на повторна експертиза.(чл.153НПК).
Процесуални основания за назначаване на повторна експертиза могат да бъдат нарушаване процесуалните правила за назначаване и възлагане на първоначалната експертиза, ако е възложена на спе¬циалист, който съгласно кодекса не може да бъде вещо лице, ако вещест¬вените доказателства, които са обект на експертизата, не са иззети по съответния процесуален ред и др. Повторната експертиза може да се възложи на същото учреждение, в което е проведена първоначалната експертиза, но на друг експерт. Такава експертиза може да се възложи на същото вещо лице само ако нарушението на процесуалните правила не е по негова вина - ако например обектът на експертизата няма ка¬чеството на доказателство по смисъла на чл. 104 НПК и др.
В акта, с който се назначава експертизата, се отразява, че тя е повторна, като по аналогичен начин, както при първоначалната, се посочват обектът и задачите на вещото лице.В акта за назначаване на повторна експертиза се посочва, кои изводи се приемат от разследващия орган или съда за неправилни, това автоматично означава, кои са приети за правилни. По такъв начин се оказва и негативно влияние върху обективността при провеждането на повторната експертиза.