10. Имунитети и привилегии на персонала на дипломатическите представителства.

Имунитети и привилегии на персонала на дипломатическите представителства се предоставя за изпълнение на техните задължения в зависимост то техния статут. Те се осигуряват и гарантират от приемащата държава с цел създаването на максимално благоприятни условия, спомагащи дипломатическото представителство да изпълнява безпрепятствено функциите си.
Пълен обем привилегии и имунитети се предоставят на ръководителя на членовете на дипломатическия персонал. Към личните привилегии и имунитети на дипломатите спадат:
Лична неприкосновеност на лицата, притежаващи дипломатически ранг, която им гарантира независимост при изпълнение на служебните задължения и свобода на личността и достойнството. Съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961г. личността на дипломатите е неприкосновена. Той не може да бъде арестуван или задържан под каквата и да е форма, предотвратяване на каквито и да било посегателства върху неговата личност, свободи и достойнство. Личната неприкосновеност настъпва от момента на влизане на дипломата на територията на приемащата държава до окончателното й напускане. Личният багаж на дипломатите също не може да бъде предмет на посегателство, вкл. и проверка. Само при абсолютно сигурна информация за нещо нередно, багажът може да бъде проверен в присъствието на самия дипломат, задължително и в присъствието на представител от друго посолство.
Приемащата държава е длъжна да осигурява свободен достъп на дипломатите до всички територии, т.е. свобода на предвижване, която не може да бъде ограничавана. Допуснато е изключение в тази връзка с Виенската конвенцията от 1961г., когато става дума за места, свързани с националната сигурност.
Неприкосновеността на жилището на дипломата включва частната му резиденция без значение дали е временна или постоянна, собствена или наета.
Освен това дипломатите се ползват от пълен имунитет от наказателна, гражданска и административна юрисдикция на приемащата държава. По отношение на наказателната отговорност дипломатите имат абсолютен имунитет и не зависи от факта дали изпълнява служебни задължения или не. Изключенията от общите правила се най-вече от гражданскоправен характер, например предявен иск свързан с частното имущество на дипломата, по отношение открито наследство на територията на приемащата държава. Може изпращащата държава да се откаже от дипломата, в които случаи признатите му имунитети падат и той носи на общо основание отговорност.
Що се отнася до привилегиите дипломатите се освобождават от заплащане на данъци, повиности и мита.
Съгласно Виенската конвенция от 1961г. членовете на административно-техническия персонал и членовете на техните семейства, ако не са граждани на приемащата държава, се ползват с почти същите привилегии и имунитети, предвидени за дипломатическия персонал. Главното различие се състои в това, че по отношение на административно-техническия персонал се прилага т.нар. функционален имунитет, т.е. за действия, извършвани от тях извън изпълнение на служебните им задължения, не се разпростира имунитет от гражданска и административна юрисдикция на приемащата държава. Второто различие засяга митата, данъците и свързаните с тях такси по отношение на внесените от тях предмети за първоначално обзвавеждане, т.е. тези привилегии те ползват еднократно. Постоянно действащ имунитет те ползват по отношение на наказателната юрисдикция на приемащата държава, лична неприкосновеност, неприкосновеност по отношение на частната резиденция, кореспонденцията и др.
Членовете на обслужващия персонал, които не са граждани на приемащата държава, се ползват от функционален имунитет по отношение на действията, свързани с изпълнение на служебните им задължения. Те се освобождават от данъците и таксите върху трудовите им възнаграждения и социалните осигуровки. В сключваните двустранни споразумения за учредяването на дипломатически представителства на практика държавите могат да им предоставят пълен обем от привилегии и имунитети.
Независимо от предоставените привилегии и имунитети персоналът на дипломатическите представителства е длъжен да уважава законите на приемащата държава, да не се намесва в работите на държавата, всички официални контакти да се осъществяват посредством министъра на външните работи и други ведомства, за които са се споразумели, да не ползват помещенията на дипломатическото представителство за цели, несъвместими с неговите функции; да не осъществяват професионална или търговска дейност за лична изгода.