9. Недееспособност и невменяемост на лицата при заболявания.

ЗЛС – чл 2 – признаци на дееспособността на физическите лица. Те са 2 – кумулативни. Навършване на 18 г. Способност чрез своите действия да придобива права и задължения – при липса на един от критериите е налице ограничена или пълна недееспособност.
Чл 5 ЗЛС – регламентира условия за недееспособносту като обособява втория признак – психо – физиологичен. – невъзможнодст да се грижи за своите работи поради слабоумие и душевна болест. Когато следва да се извълшва съдебна преценка относно недееспособността на лицето по този признак винаги съдът назначава СМЕ – обикновено психиатрична и допълнителна със специалност на експерта, която е съответна на вида заболяване.
В съдебво медицинската практика и на квалификация на някои видове заболявания и типичните прояви, водещи до недееспособност – за напълно недееспособно съдът обявява обикновено болните с тежка форма на дебилност, с тежки хронични психози и на шизофрения. Тези заболявания обикновено дават следните признаци и правен ефект:
- безразличие към заобикалящата ги среда
- липса на интерес да защити свое право
- параноидно мислене и халюзцинации
При тези заболявания е налице недееспособност да се придобиват права и задължения. Пряка последица – назначаване на попечител или настойник.
Частична недееспособност – обосновава се с възможност на лицето да сключва елементарни сделки за задоволяване на текущи нужди, обаче при по – усложнена житейска ситуация болните проявяват невъзможност да прецезират своите умозаключения:
лека и средна степен на дебилност
тежки форми на хронична алкохолна болест
тежки форме на наркомания във фази на хронична зависимост от хероин, кокаин и тн.
Характерна е непрекъсната промяна в правните действия – сменят адресат на завещание, упълномощават различни лица да сключват от тяхно име сделки, извършват дарения в полза на различни лица.
Ако се докаже наличие на тези симптоми и те са в причинна връзка с действията – това е правна възможност за ограничаване или лишаване от дееспособност
Отскоро се признава съществуването на нова провна фигура – временна недееспособност - лицето страда от хронично заболяване, обаче са налице т н РЕМИСИИ – светли периоди. Те могат да продължат дълго. В тези периоди лицето е напълно дееспособно, но се налага да се ограничи неговата дееспособност за периодите, когато болестта е във фаза.
Разлика между недееспособност и унищожаване на сключена сделка:
Критерият е в ЗЗД. Медицинската експертиза трябва да установи дали лицето е било в състояние да разбира същината на действието към момента на сключване на сделката при унищожаването й, докато при отнемане на дееспособност същата трябва да установи дали това състояние на лицето би продължило краткотрайно или дълготрайно напред във времето. Какво е обаче правното дяйствие на единия и другия юридически акт? – при унищожаване на сделка правната сила е обратна въвв времето – EX TUNC. При обявяване недееспособност правната сила е занапред – EX NUNC. С оглед спецефиките на заболяванията могат да се съчетават двата правни режима, но принципно законодателството ги дава като две отделни правни възможности.
Недееспособност и невменяемост – разлики.
Невменяемостта е правна категория на НП и е регламентирана в чл 33 НК. Лицето за да е вменяемо тр да разбира свойството и заначението...... КЪМ МОМЕНТА НА ИЗВ НА ДЕЙСТВ. Може 1 лице да е недееспособно по гражданското право, но да е вменуемо към изв на престъпното деяние – дееспособно. Вина – в Медицинското прво се счита, че дееспособността няма прука връзка с вината. КРИТЕРИИТЕ ЗА ДЕЕСПОСОБНОСТ СА ПО – ШИРОКИ, ПОНЕЖЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ КАЧЕСТВА НА ЛИЧЕТО В ПО- ШИРОК МАЩАБ – ПО ОТНОШЕНИЕ ОБКРЪЖЕНИЕТО И ДЕЙСТВИЯТА МУ – ВМЕНЯЕМОСТТА Е СТРОГО КОНКРЕТНА КЪМ ОПРЕДЕЛЕНО ДЕЙСТВИЕ, КОНКРЕТНО ФАКТИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ ОТ КОНКРЕТЕН МОМЕНТ – ДВЕТЕ ПОНЯТИЯ НЕ СЕ ПОКРИВАТ НИТО ЮРИДИЧЕСКИ, НИТЕ ПСИХО – ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ КАТО ПРОЯВИ НА ЛИЦЕТО. И ТУК НЕ Е ИЗКЛЮЧЕНА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗЕ ПРИПОКРИВАНЕ, КОГАТО ПРОЯВНИТЕ ФОРМИ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО ПОКРИВАТ СЪДЪРЖАНИЕТО И НА ДВЕТЕ ПОНЯТИЯ. Заключ на експерта – док средство, не обвързва съда.